Novinky banského úradu

29. 3. 2016

Uznávenie odborných kvalifikácií

Na stránkach Hlavného banského úradu bola zverejnená základná informácia o postupe a požiadavkách pri uznávaní odbornej kvalifikácie …

celý článok

19. 2. 2016

Správne poplatky

Hlavný banský úrad týmto oznamuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a organizáciám, že od 15. 02. 2016 dochádza k zmene v systéme platenia správnych poplatkov.

celý článok

Hlavný banský úrad

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...