Novinky banského úradu

22. 5. 2015

Voľné miesta

 Na stránkach bol zverejnený VÝBER na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na:

Hlavnom banskom úrade v Banskej Štiavnici – na oddelení banskej bezpečnosti … 

celý článok

Hlavný banský úrad

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...