Novinky banského úradu

2. 5. 2016

Správa o činnosti a o stave v BOZP za rok 2015

Hlavný banský úrad zverejnil na svojich stránkach materiál Správu o činnosti HBÚ a OBÚ SR za rok 2015, vrátane čiastkových správ jednotlivých OBÚ SR.

 HBÚ zverejnil aj Správu o stave v BOZP za rok 2015.


celý článok

29. 3. 2016

Uznávenie odborných kvalifikácií

Na stránkach Hlavného banského úradu bola zverejnená základná informácia o postupe a požiadavkách pri uznávaní odbornej kvalifikácie …

celý článok

Hlavný banský úrad

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...