Novinky banského úradu

Upozornenie pre žiadateľov o vydanie banského oprávnenia a držiteľov banských oprávnení v súvislosti so zavedením registra partnerov verejného sektora

Upozorňujeme všetky právnické a fyzické osoby, ktoré žiadajú o vydanie banského oprávnenia, že zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“) bol novelizovaný zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto novelou s účinnosťou od 01.02.2017 sa novelizoval §4a ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb., ktorý znie cit.: „Banské oprávnenie možno vydať slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe, ktorá je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.“

Z uvedeného vyplýva že všetky žiadosti o vydanie „nového“ banského oprávnenia podané na príslušný obvodný banský úrad po 01.02.2017 musia obsahovať doklad o zaevidovaní  právnickej či fyzickej osoby v registri partnerov verejného sektora.

Zákon č. 315/2016 Z. z. taktiež zaviedol povinnosť, ktorá sa dostala do prechodných ustanovení zákona 51/1988 Zb. a to § 47i, ktorý  ustanovuje cit.: „Držiteľ banského oprávnenia je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.“

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné požiadavky upozorňujeme, že podľa § 4b ods. 4 písm. e) zákona č. 51/1988 Zb.  účinného od 01.08.2017 začne príslušný obvodný banský úrad konanie o zrušenie banského oprávnenia, ak držiteľ banského oprávnenia nebude zaevidovaný v registri partnerov verejného sektora.

 

Hlavný banský úrad

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...