Novinky banského úradu

Zverejnená Ročná správa o činnosti HBÚ a OBÚ SR 

Zverejnená správa o stave BOZP za rok 2018  


 

 Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu opakujúcich sa technických problémov na pevných telefónnych linkách Hlavného banského úradu je možné, že sa nebudete môcť dovolať na  jednotlivé kontaktné telefónne čísla. Žiadame Vás preto, aby ste v prípade potreby telefónnu voľbu opakovali neskôr, resp. volali vedúcich zamestnancov na mobilné telefónne čísla.

 

sobov2

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...