Iné oznamy


1. Memorandum

V dňoch 27. – 29.9.2011 sa zástupcovia HBÚ zúčastnili XVII. Stretnutia vedúcich predstaviteľov banských úradov EÚ, ktoré sa konalo v Poľkosm Krakove. Základnou témou rokovaní boli „Právne akty a skúsenosti s rekultiváciou území po ukončení dobývania nerastov; národný prístup k inventarizácii úložísk banských odpadov podľa článku 20 Smernice 2006/21/EC“. Výsledkom rokovaní je o.i. ďalej zverejnené memorandum.

Memorandum – slovenská verzia

Memorandum – anglická verzia