Zverejňovanie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb.

Podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov:

Kópiu žiadosti o povolenie banskej činnosti alebo konania o zmene banskej činnosti týkajúceho sa priestoru, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu, obvodný banský úrad zverejní bezodkladne na svojej úradnej tabuli a zároveň na svojom webovom sídle. Zverejnenie musí obvodný banský úrad zabezpečiť počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia a musí obsahovať okrem údajov o žiadosti o začatie konania aj právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní a záverečné stanovisko, ak bolo vydané.

 

V nasledujúcej tabuľke bude Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady SR zverejňovať uvedené dokumenty v chronologickom poradí. 


 OBÚ  Činnosť DP / Lokalita   Žiadosť EIA Zverejnené dňa
 Prievidza  ČVBS – dobývanie ložiska  nevyhradeného nerastu   Brunovce – Luh  pdf_ikona pdf_ikona  11.2.2015
 Prievidza  ČVBS – dobývanie ložiska  nevyhradeného nerastu   Malá Lehota I – Kameňolom  Vtáčnik  pdf_ikona pdf_ikona  11.2.2015
 Prievidza

 BČ – otvárka, príprava a dobývanie 

 Malá Bytča  pdf_ikona pdf_ikona  20.5.2016
 Prievidza  BČ – povolenie čiastočnej likvidácie lomu  Turie  pdf_ikona  pdf_ikona  8.11.2016
 Banská  Bystrica  BČ – otvárka, príprava a dobývanie  Kremnica  pdf_ikona  pdf_ikona   3.2.2017
 Banská  Bystrica  ČVBS ložiska stavebného kameňa na  roky 2016 – 2026  Krupina – Hanišberg  pdf_ikona  pdf_ikona  23.2.2017

Bratislava

 BČ – otvárka, príprava a dobývanie 

 Hubina pdf_ikona pdf_ikona  23.3.2017
Bratislava

 BČ – otvárka, príprava a dobývanie 

 Šajdíkové Humence pdf_ikona pdf_ikona  23.3.2017
Bratislava  ČVBS – ložisko štrkopieskov

 Nový Svet 

pdf_ikona pdf_ikona  20.4.2017
Banská Bystrica  BČ – dobývanie bentonitu  Stará Kremnička III. pdf_ikona pdf_ikona  1.6.2017
Bratislava  BČ – zmena: likvidácia zariadenia, rekultivácia  Gajary pdf_ikona pdf_ikona  27.7.2017
Prievidza  BČ – čiastočná likvidácia (technická rekultivácia) lomu Turie  Turie pdf_ikona pdf_ikona  18.9.2017