Zoznam oprávnení na výchovu a vzdelávanie

Evidencia platných oprávnení na výchovu a vzdelávanie podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 

  

P.č. Názov Sídlo Číslo oprávnenia Dátum vydania Rozsah
7. Štefan Boroň – BOROŇ SERVIS Prešov 001/2007 23.4.2007 skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov
8. Ing. Ján Jankovčin Spišská Nová Ves 002/2008 25.2.2008 skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre 05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a 05.2 revíznych technikov
9. NAFTA, a.s. Gbely 003/2008 2.7.2008 skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre 05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
10. BB PO-BOZ, s.r.o. Banská Bystrica 001/2009 18.12.2009 skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre 05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a 05.2 revíznych technikov
11. BB PO-BOZ, s.r.o. Banská Bystrica 002/2009 18.12.2009 Skupina 08 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu 08.1 na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
12. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč 001/2010 16.12.2010 skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre 05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
13. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza 001/2011 20.4.2011 skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre oboznámených, poučených a znalých pracovníkov, pracovníkov pre samostatnú činnosť, pracovníkov na riadenie činnosti, pracovníkov na riadenie činnosti vykonávanej dodávateľským spôsobom a pracovníkov na riadenie prevádzky, pracovníkov na samostatné projektovanie a pracovníkov na riadenie projektovania podľa § 3 až 8 a § 10 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.
14. Ing. Ivana Milcová – GeoBan Žilina 002/2011 20.5.2011 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
15. Ing. Juraj Kotrbanec - GeoBan Žilina 003/2011 20.5.2011 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
16. TUBAU, a.s. Bratislava 004/2011 7.7.2011 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
17. JF, spol. s r.o. Detva 005/2011 12.10.2011 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
18. Ing. Pavol Slebodník Letanovce 18 – 001/2012 11.5.2012 skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 oboznámených, poučených a znalých pracovníkov, pracovníkov pre samostatnú činnosť, pracovníkov na riadenie činnosti, pracovníkov na riadenie činnosti vykonávanej dodávateľským spôsobom a pracovníkov na riadenie prevádzky, pracovníkov na samostatné projektovanie a pracovníkov na riadenie projektovania podľa § 3 až 8 a § 10 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.; 05.2 revíznych technikov elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane blezkozvodov (E1) v ostatných objektoch v podzemí (C3), v objektoch určených na prieskum a ťažbu ropy a horľavého zemného plynu, alebo uskladňovanie plynov alebo kvapalín v podzemných priestoroch a prírodných horninových štruktúrach (C5) a v ostatných objektoch na povrchu (C6).
19. Ing. Pavol Čorej Rožňava 19 – 002/2012 9.10.2012 Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
20. Ing. Erich Lacko Prievidza 20 – 001/013 15.4.2013 Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
21. Ing. Miroslav Novotný - SAFETYNOV Humenné 21 – 002/2013 17.6.2013 Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
22. KDZ s.r.o. Košice 22 – 003/2013 14. 11. 2013 Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
23. AJUVA Š+S s.r.o. Banská Bystrica 23 – 004/2013 19. 11. 2013 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre 02.1 revíznych technikov: a) stredotlakých kotlov 3. a 4. triedy; b) stabilných tlakových nádob skupiny A a B
24. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč 24 – 001/2014 20. 05. 2014 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre: 02.1 revíznych technikov, 02.2 osôb na obsluhu, 02.3 osôb na opravy stabilných tlakových nádob skupiny A a B podľa § 2 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 2 ods. 3 písm. a) a b) vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 23/1979 Zb. v znení neskorších predpisov
25. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč 25 – 002/2014 20. 05. 2014 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových v rozsahu pre: 04.1 revíznych technikov, 04.2 osôb na obsluhu, 04.3 osôb na opravy vyhradených plynových zariadení podľa § 2 písm. a) až g) vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 26/1979 Zb. v znení neskorších predpisov
26. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč 26 – 003/2014 23. 06. 2014 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu pre: 03.1 revíznych technikov, 03.2 osôb na obsluhu, 03.3 osôb na opravy vyhradených zdvíhacích zariadení a 03.4 viazačov bremien v rozsahu podľa prílohy č. 1 časť II., skupina A. písm. a) až e) a skupina B. písm. a až g) vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27. NAFTA a.s. Bratislava VaV-27-004/2014 8.10.2014 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy
28. NAFTA a.s. Bratislava VaV-28-005/2014 8.10.2014 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu
29. NAFTA a.s. Bratislava VaV-29-006/2014 8.10.2014 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, činnosť: 02.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy
30. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-30-007/2014 19.11.2014 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 01.1 – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
31. Marián Ivanov - ROUZZ Piešťany VaV-31-008/2014 2.12.214 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu pre 03.2 osôb na obsluhu
32. Marián Ivanov - ROUZZ Piešťany VaV-32-009/2014 2.12.214 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu pre: 03.4 viazačov bremien
33. Marián Ivanov - ROUZZ Piešťany VaV-33-010/2014 8.12.214 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, v rozsahu 02.2 výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov II. až V. triedy
34. Ing. Miroslav Janov Spišská Nová Ves VaV-31-001/2015 22.1.2015 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, v rozsahu 02.2 výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu tlakových nádob stabilných
35. Ing. Miroslav Janov Spišská Nová Ves VaV-32-002/2015 22.1.2015 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení v rozsahu A. a), c) 1. až 3 a e) a B. a) 1. a 2., e) a g) podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z., II. časť.
36. Ing. Miroslav Janov Spišská Nová Ves VaV-33-003/2015 22.1.2015 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchovu a vzdelávanie viazačov bremien.
37. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč VaV-37-004/2015 11.2.2015 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 01.1 – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
38. Mária Krajňáková – INŠTITÚT VZDELÁVANIA Spišská Nová Ves VaV-38-005/2015 26.2.2015 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení v rozsahu A. a), c) 1. až 3 a e) a B. a) 1. a 2., e) a g) podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z., II. časť.
39. Mária Krajňáková – INŠTITÚT VZDELÁVANIA Spišská Nová Ves VaV-39-006/2015 26.2.2015 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
40. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč VaV-40-007/2015 26.2.2015 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre: 02.1 revíznych technikov pre vyhradené technické zariadenia tlakové, skupín A (a, e) a B (a, e, f) podľa I. časti prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
41. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč VaV-41-008/2015 26.2.2015 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre: 02.2 osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových, skupín A (a, e) a B (a, e, f) podľa I. časti prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42. Mat Colsunting, s.r.o., Poprad VaV-42-009/2015 16.3.2015 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 01.1 – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
43. BenTeS, s.r.o. Žilina VaV-43-010/2015 21.4.2015 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 01.1 – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov; (doplnenie školiteľa, č.j. HBÚ 921-1419/2015)
44. Ing. Jaroslav Mikloško, odborný pracovník VTZ a BOZP Revúca VaV-44-011/2015 11.8.2015 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
45. Mária Krajňáková – INŠTITÚT VZDELÁVANIA Spišská Nová Ves VaV-45-012/2015 2.9.2015 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre: 02.2 osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových, skupín A (a3, a4, b, c, d, e) a B (a, b, c, d, e, f) podľa I. časti prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
46. Eva Ďungelová - POINT EXTRA Žilina VaV-46-013/2015 30.9.2015 Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov, 06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
47. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-47-014/2015 6.10.2015 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre:
48. BBF elektro s.r.o. Spišská Nová Ves VaV-48-015/2015 26.10.2015 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti, riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.
49. BenTeS, s.r.o. Žilina VaV-49-016/2015 11.11.2015 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.
50. Eva Ďungelová – POINT EXTRA Žilina VaV-50-017/2015 11.11.2015 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.
51. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-51-018/2015 4.12.2015 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov
52. JF, spol. s r.o. Detva VaV-52-001/2016 5.1.2016 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.
53. JF, spol. s r.o. Detva VaV-53-002/2016 4.1.2016 Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov, 06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
54. Ing. Igor Várnai – POINT EXTRA Žilina VaV-54-003/2016 11.1.2016 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.
55. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-55-004/2016 19.1.2016 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.
56. BenTeS, s.r.o. Žilina VaV-56-005/2016 25.2.2016 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v ostatných objektoch v podzemí (C3) a v ostatných objektoch na povrchu (C6)
57. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-57-006/2016 11.4.2016 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu  
58. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-58-007/2016

13.4.2016 

Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien
59. JF, spol. s r.o. Detva VaV-59-008/2016 25.4.2016 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu
60. JF, spol. s r.o. Detva VaV-60-009/2016 25.4.2016 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, v rozsahu 02.2 výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov III. až V. triedy

 

Stav k 25. 04. 2016      

 

Súbor na stiahnutie: Evidencia platných oprávnení na výchovu a vzdelávanie