Novinky banského úradu

24. 9. 2020

Výzva na predloženie ponuky vo verejnom obstarávaní

Na stránkach, v položke Verejné obstarávanie zverejnil Hlavný banský úrad novú výzvu na predloženie ponuky vo verejnom obstarávaní:

Výzva vo verejnom obstarávaní na predloženie cenovej ponuky na obstaranie projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinieringu výstavby podkrovia OBÚ v Košiciach

celý článok

7. 9. 2020

Obvody pôsobnosti OBÚ SR

U P O Z O R N E N I E 

Hlavný banský úrad upozorňuje a vyzýva organizácie podliehajúce výkonu hlavného dozoru na dodržiavanie vyhlášky MH SR č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, najmä v súvislosti s podávaním  podnetov na miestne príslušný obvodný banský úrad …

celý článok

sobov2

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...