Novinky banského úradu

V súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu žiadane stránky obvodných banských úradov a Hlavného banského úradu, aby svoje podania nedoručovali do podateľní úradov fyzicky, ale aby svoje podania adresovali na úrady v elektronickej forme prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk , alebo prostredníctvom e -mailových adries uvedených v zložke kontakty.

Na všetky banské úrady sa telefonicky (pevné linky) dovoláte v pracovné dni od 8:00 hod. do 15:30 hod.  

 Odkaz: www.korona.gov.sk

STANOVISKO HBÚ k zdravotným prehliadkam, školeniam BOZP, osvedčeniam, revíziám a opravám VTZ v období núdzového stavu  (stanovisko vydané pre organizáciu Nafta, a.s., možno považovať za platné pre celú oblasť hlavného dozoru)

sobov2

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...