Novinky banského úradu

7. 1. 2021

Úlohy BOZP a BP počas pandémie

Zabezpečovanie plnenia úloh na úseku BOZP a BP počas trvania pandémie

 Hlavný banský úrad zverejnil svoje stanovisko k plneniu úloh na úseku BOZP a BP počas pandémie …

celý článok

5. 1. 2021

Protipandemické opatrenia

PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA 

V nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu a zákazu vychádzania od 01.01.2021 do 24.01.2021 v snahe minimalizoval" ohrozenie zdravia zamestnancov na pracoviskách Hlavného banského úrad u a obvodných banských úradov boli prijaté protipandemické opatrenia …

celý článok

sobov2

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...