Novinky banského úradu

20. 1. 2021

Protipandemické opatrenia

PROTIPANDEMICKÉ OPATRENIA – upravené na základe aktuálneho stavu

V nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu a zákazu vychádzania predĺženého do 07.02.2021 v snahe minimalizoval" ohrozenie zdravia zamestnancov na pracoviskách Hlavného banského úrad u a obvodných banských úradov boli prijaté protipandemické opatrenia …

celý článok

7. 1. 2021

Úlohy BOZP a BP počas pandémie

Zabezpečovanie plnenia úloh na úseku BOZP a BP počas trvania pandémie

 Hlavný banský úrad zverejnil svoje stanovisko k plneniu úloh na úseku BOZP a BP počas pandémie …

celý článok

sobov2

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...