O činnosti hlavného banského úradu

O Hlavnom banskom úrade:

 •  Hlavný banský úrad je rozpočtová organizácia organizačne začlenená do štruktúry Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
 • Hlavný banský úrad plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy.
 • Sídlom Hlavného banského úradu je Banská Štiavnica.
 • Na čele Hlavného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva minister  hospodárstva Slovenskej republiky.
 • Hlavnému  banskému  úradu  sú  podriadené  obvodné  banské úrady.
 • Hlavný  banský  úrad  zabezpečuje  osobné  a vecné potreby obvodných banských úradov.
 • Hlavný banský úrad riadi činnosť obvodných banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam.
 • Môže preniesť výkon hlavného dozoru u niektorých organizácií v obvode pôsobnosti jedného OBÚ na iný OBÚ, alebo poveriť obvodného banského inšpektora jedného úradu plnením úloh hlavného dozoru na inom OBÚ.            

Kompetencie, práva a povinnosti Hlavného banského úradu:

Pri výkone hlavného dozoru Hlavný banský úrad: 

 • ukladá opatrenia na zabezpečenie racionálneho využívania ložísk nerastov a na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a za tým účelom organizuje, riadi a vykonáva osobitné previerky,
 • vykonáva previerky pracovísk, činností a technických zariadení a pritom zisťuje, ako OBÚ plnia povinnosti vyplývajúce pre ne zo zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „banský zákon“), zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 51/1988 Zb.“), zákona č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii (ďalej len „zákon č. 58/2014 Z. z.“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpisov vydaných na ich základe,
 • dáva súhlas na zriadenie, prípadne nariaďuje zriadenie hlavných banských záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc, určuje ich sídla a vymedzuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich služobné poriadky, určuje podmienky na ustanovenie do funkcií a preveruje odbornú spôsobilosť ich vedúcich zamestnancov a dozerá na stav, organizáciu a vybavenie hlavných a obvodných banských záchranných staníc; môže tiež vzhľadom na povahu prác a ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky nariadiť, aby organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom zabezpečila banskú záchrannú službu,
 • v súvislosti s plnením úloh pri výkone hlavného dozoru vykonáva prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontroluje, ako sa plnia povinnosti vyplývajúce z banského zákona, zákona SNR č. 51/1988 Zb., zákona č. 58/2014 Z. z. a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, pri výrobe, uskladňovaní a používaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov o požiarnej ochrane v podzemí,
 • nariaďuje odstrániť zistené závady a nedostatky,
 • na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky je oprávnený nariadiť nevyhnutné opatrenia,
 • pri zistení závad, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďuje zastavenie prevádzky organizácie, alebo jej časti, prípadne technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad,
 • vedie súhrnnú evidenciu dobývacích priestorov a ich zmien,
 • posudzuje odbornú spôsobilosť zamestnancov v rozsahu ustanovenom banským zákonom, zákonom 51/1988 Zb. a predpismi vydanými na ich základe a vydáva týmto zamestnancom príslušné osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, alebo im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odníma,
 • vydáva a odníma poverenie na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, schvaľuje učebné texty na ich výučbu a vydáva skúšobné poriadky,
 • eviduje oznámenia o preprave výbušnín,
 • vedie evidenciu organizácií podľa § 33 ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb.,
 • zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi štátnej banskej správy členských štátov a Európskou komisiou,
 • vypracúva každoročne súhrnnú záverečnú správu o činnosti HBÚ a OBÚ najneskôr k 30. aprílu nasledujúceho roka a túto verejne sprístupní a oznámi zverejnenie záverečnej správy Európskej komisii,
 • oznamuje Európskej komisii diskriminačné konanie tretích krajín pri udeľovaní a používaní povolenia na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov, ak ho o to organizácia požiada, alebo ak sa o diskriminácii dozvie,
 • povoľuje používanie výbušniny alebo pomôcky, ak sa majú používať v podzemí,
 • koná o sťažnosti proti postupu OBÚ v konaní o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu podľa osobitného predpisu,
 • rozhoduje v prípade pochybností, či ide o vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,
 • povoľuje používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,
 • určuje organizáciu alebo znalca na vyhotovovanie odborného posudku podľa § 8c ods. 6 písm. a) a b),
 • nariaďuje overovaciu prevádzku vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom,
 • dáva predchádzajúci súhlas na zmenu na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky,
 • schvaľuje typy dopravníkových pásov a plastické hmoty na ich použitie v podzemí,
 • vydáva oprávnenie na overovanie bezpečnosti vyhradených technických zariadení oprávneným právnickým osobám (tzv. OPO),
 • je odvolacím správnym orgánom vo veciach vyvlastňovania podľa § 41a tohto zákona,
 • plní úlohy orgánu dohľadu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri činnostiach podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb.
 • Podľa § 69 zákona č. 58/2014 Z. z. HBÚ plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej správy vo veciach výbušnín, výbušných predmetov a munície a vykonáva hlavný dozor nad dodržiavaním tohto zákona a riadi činnosť obvodných banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam vo veciach výbušnín, výbušných predmetov a munície.
Pri výkone hlavného dozoru HBÚ ďalej:
 • ukladá opatrenia vo veciach výbušnín, výbušných predmetov a munície a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a na tento účel organizuje, riadi a vykonáva osobitné previerky,
 • vykonáva previerky pracovísk, činností a technických zariadení a pritom zisťuje, ako obvodné banské úrady plnia povinnosti vyplývajúce pre nich z tohto zákona a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • overuje odbornú spôsobilosť osôb v rozsahu určeným týmto zákonom a vydáva im príslušné osvedčenia alebo oprávnenia a odoberá ich,
 • vydáva a odoberá poverenia podľa tohto zákona,
 • zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Európskou komisiou,
 • povoľuje používanie výbušnín, výbušných predmetov alebo pomôcok na používanie výbušnín, ak sa majú používať v podzemí,
 • vydáva oprávnenej osobe povolenie podľa § 41 písm. a),
 • vydáva povolenie používať vybrané zariadenie a nariaďuje overovaciu prevádzku vybraného zariadenia,
 • vedie evidenciu povolení a poverení vydaných podľa § 7, § 27 ods. 3, § 39 ods. 2 a § 41 písm. a) a evidenciu technických vedúcich odstrelov, pyrotechnikov a odpaľovačov ohňostrojov podľa § 37 ods. 1,
 • prideľuje kód jednoznačnej identifikácie,
 • ukladá pokuty podľa § 78,
 • vydáva rozhodnutie o uznávaní dokladov o odbornej spôsobilosti vydaných ich držiteľom v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii; pri vydávaní rozhodnutia posudzuje, či obsah vykonanej skúšky o odbornej spôsobilosti vykonanej v štáte jej držiteľa obsahovo zodpovedá skúške podľa tohto zákona,
 • kontroluje oprávnenie alebo osvedčenie pri predaji pyrotechnických výrobkov.

 

Podľa § 23 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov HBÚ:

 • rozhoduje po prerokovaní s ministerstvom v prípade pochybnosti, či ide o ťažobný odpad, na ktorý sa vzťahuje tento zákon,
 • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam OBÚ vydaným podľa tohto zákona a
 • je orgánom štátneho dozoru podľa § 26 tohto zákona.

 

Podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) HBÚ:

 • je kontrolným orgánom podľa tohto zákona,
 • zodpovedá za presadzovanie povinností ustanovených v osobitných predpisoch,
 • spolupracuje s centrom, so Slovenskou obchodnou inšpekciou, s Úradom verejného zdravotníctva, so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, s Národným inšpektorátom práce a s colnými orgánmi,
 • je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodli v prvom stupni OBÚ,
 • zasiela Ministerstvu hospodárstva SR súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách do 20. októbra 2011 a ďalšie súhrnné správy zašle každých päť rokov od podania prvej správy.

 

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov HBÚ na úseku ukladania CO2:

 • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam OBÚ vydaných podľa tohto zákona,
 • predkladá Komisii žiadosť o stanovisko k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie,
 • zasiela OBÚ stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie,
 • informuje Komisiu o splnení podmienky vydania povolenia na ukladanie,
 • informuje Komisiu o rozhodnutí o povolení na ukladanie,
 • zverejňuje na svojom webovom sídle zápisnicu o prehliadke,
 • zasiela Komisii návrh rozhodnutia o prechode povinností na OBÚ,
 • vydáva rozhodnutia o prechode povinností na OBÚ a oznamuje Komisii konečné rozhodnutie OBÚ; ak sa toto rozhodnutie odlišuje od stanoviska Komisie, tento rozdiel zdôvodní,
 • prevádzkuje a sprístupňuje obsah informačného systému ukladania,
 • spolupracuje v rámci cezhraničnej prepravy a cezhraničného úložného komplexu s príslušným orgánom členského štátu,
 • každé tri roky od účinnosti tohto zákona predkladá Komisii súhrnnú správu o uplatňovaní tohto zákona,
 • je orgánom štátneho dozoru.

 

Podľa § 3 ods. 6 NV SR č. 298/2012 Z. z. o systéme identifikácie a sledovanosti výbušnín na civilné použitie má HBÚ kompetencie na prideľovanie trojmiestneho číselného kódu pre každé miesto výroby výbušnín na Slovensku.

 

Súbor s informáciami o činnosti Hlavného banského úradu si môžete stiahnuť TU.