Poslanie orgánov štátnej banskej správy

Čo je poslaním orgánov štátnej banskej správy:

  • zabezpečovať a riadiť výkon štátnej banskej správy
  • zabezpečovať a koordinovať v súčinnosti s ústrednými orgánmi úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti štátnej banskej správy
  • prostredníctvom Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov vykonávať hlavný dozor:
    1. nad dodržiavaním zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, ako aj výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce a pri tranzitnej preprave výbušnín cez územie SR
    2. nad dodržiavaním banského zákona, zákona SNR č. 51/1988 Zb. a predpisov vydaných na ich základe a iných všeobecne záväzných predpisov ak upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, požiarnu ochranu v podzemí a pracovné podmienky, v organizáciách pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe výbušnín a používaní výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce a pri tranzitnej preprave výbušnín cez územie SR
    3.  nad dodržiavaním zákona č. 58/2015 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako sú vykonávané úlohy štátnej banskej správy na úseku hlavného dozoru:

Úlohy štátnej banskej správy na úseku hlavného dozoru vykonáva Hlavný banský úrad ústrednými banskými inšpektormi a obvodné banské úrady obvodnými banskými inšpektormi, ktorých ustanovuje predseda Hlavného banského úradu.

Čo nie je považované za Hlavný dozor orgánov Štátnej banskej správy:

Hlavný dozor podľa bodu 1 a 2 sa nevzťahuje na prípady, keď činnosti a technické zariadenia uvedené v bodoch 1 alebo 2 podliehajú obdobnému dozoru orgánov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Čo pri pochybnostiach, či hlavný dozor podľa bodu 1 alebo 2 patrí alebo nepatrí do pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy:

Pri pochybnostiach, či hlavný dozor podľa bodu 1 alebo 2 patrí do pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy, rozhodne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s iným dotknutým orgánom štátneho odborného alebo obdobného dozoru.


Súbor s informáciami o poslaní štátnej banskej správy (PDF; 273,8 kB)