Vedúci zamestnanci na Hlavnom banskom úrade a na obvodných banských úradoch SR

Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici
Predseda Hlavného banského úradu Ing. Bohumír Zvrškovec
Vedúci útvaru hlavného ústredného banského inšpektora Ing. Vladimír Tejbus, CSc.
Vedúci útvaru úhrad a merania
Ing. Erich Veselényi
Vedúca útvaru ekonomického úseku a osobného úradu Ing. Alena Sombathyová

Obvodný banský úrad v Bratislave
Predseda úradu PhDr. Ing. Peter Čulen
Vedúci útvaru hlavného obvodného banského inšpektora Ing. Pavel Gašparík

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
Predseda úradu Ing. Ján Vido
Vedúci útvaru hlavného obvodného banského inšpektora Mgr. Ing. Ľuboš Bohuš

Obvodný banský úrad v Košiciach
Predseda úradu Ing. Miloš Petráš, PhD.
Vedúci útvaru hlavného obvodného banského inšpektora Ing. Marek Forrai

Obvodný banský úrad v Prievidzi
Predseda úradu Ing. Ján Vido             poverený riadením

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi
Predseda úradu Ing. Miloš Petráš, PhD.   poverený riadením