Vedúci zamestnanci na Hlavnom banskom úrade a na obvodných banských úradoch SR

Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici
Predseda Hlavného banského úradu Ing. Bohumír Zvrškovec
Vedúci oddelenia ochrany, využívania nerastných surovín a výbušnín Ing. Ivan Sýkora
Vedúci oddelenia banskej bezpečnosti Ing. Dušan Habala
Vedúci kancelárie predsedu Hlavného banského úradu
Vedúca osobného úradu Ing. Alena Sombathyová
Vedúca ekonomického oddelenia Ing. Dana Dodeková

Obvodný banský úrad v Bratislave
Predseda úradu Ing. Miroslav Vilček
Vedúci oddelenia ochrany, využívania nerastných surovín a výbušnín Ing. Pavel Gašparík
Vedúci oddelenia banskej bezpečnosti PhDr. Ing. Peter Čulen

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
Predseda úradu Ing. Vladimír Bubelíny
Vedúci oddelenia ochrany, využívania nerastných surovín a výbušnín Mgr. Ing. Ľuboš Bohuš
Vedúci oddelenia banskej bezpečnosti Ing. Ľudovít Rúžička

Obvodný banský úrad v Košiciach
Predseda úradu Ing. Ľubomír Ontkovič
Vedúci oddelenia ochrany, využívania nerastných surovín a výbušnín Ing. Juraj Mihalík
Vedúci oddelenia banskej bezpečnosti Ing. Marek Forrai

Obvodný banský úrad v Prievidzi
Predseda úradu 

Ing. Mário Mokó, PhD.

poverený riadením 

Vedúci oddelenia ochrany, využívania nerastných surovín a výbušnín Ing. Tibor Turňa
Vedúci oddelenia banskej bezpečnosti Ing. Mário Mokó, PhD.

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi
Predseda úradu Ing. Erich Veselényi