Obvody pôsobnosti OBÚ SR

7. 9. 2020

U P O Z O R N E N I E 

Hlavný banský úrad upozorňuje a vyzýva organizácie podliehajúce výkonu hlavného dozoru na dodržiavanie vyhlášky MH SR č. 146/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov, najmä v súvislosti s podávaním  podnetov na miestne príslušný obvodný banský úrad.

Napriek tomu, že táto vyhláška je účinná už od 15. 06. 2020,  dozorované organizácie novú územnú pôsobnosť obvodných banských úradov  n e r e š p e k t u j ú   a neustále zasielajú podnety a podania na obvodný banský úrad podľa pôvodnej územnej pôsobnosti. Tým spôsobujú komplikácie v konaniach, nakoľko miestne nepríslušný obvodný banský úrad musí takéto nesprávne adresované podania postupovať na miestne príslušný obvodný banský úrad, čo vedie k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami, ako aj zbytočným prieťahom v konaniach.

Je nepochybné, že znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov je základnou požiadavkou posudzovania odbornej spôsobilosti zamestnancov organizácií, ktorí zodpovedajú v organizáciách za odborné a bezpečné riadenie banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a iných činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru štátnej banskej správy. Opakované nedodržiavanie miestnej príslušnosti obvodných banských úradov môže viesť  obvodné banské úrady k pochybnosti o odbornej spôsobilosti zodpovedných vedúcich zamestnancov, s príslušnými možnými následkami.

Podľa § 1 písm. d) vyhlášky má Obvodný banský úrad v Prievidzi obvod pôsobnosti len pre okres Čadca!

Podľa § 1 písm. e) vyhlášky má Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi obvod pôsobnosti len pre okres Rimavská Sobota!

Len  v konaniach začatých a právoplatne neskončených do 14. júna 2020 a pre výkon hlavného dozoru, ktorý sa začal a právoplatne sa neskončil do 14. júna 2020 sú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov podľa pôvodného územného rozdelenia.


Späť