Prekurzory výbušnín

14. 5. 2022

Podľa tohto zákona Hlavný banský úrad riadi výkon štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a spolupracuje S Európskou komisiou a členskými štátmi v tejto oblasti.

Okrem iného zverejňuje na svojom webovom sídle potrebné informácie.

Za tým účelom Hlavný banský úrad zriadil na svojom webovom sídle podstránku „Prekurzory výbušnín“, na ktorej zverejnil základné informácie o tejto oblasti a na ktorej bude v budúcnosti zverejňovať všetky potrebné akruálne informácie pre napĺňanie požiadaviek európskej a slovenskej legislatívy v tejto oblasti.  


Späť