Správa o činnosti za rok 2020

26. 4. 2021

SPRÁVA O ČINNOSTI HBÚ A OBÚ SR ZA ROK 2020

 

Hlavný banský úrad podľa §  40 ods. 5 písm. g) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov vypracoval súhrnnú záverečnú správu o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov a túto verejne sprístupnil.

 

Správa sa nachádza v položke Ročná správa, Správa o BOZP / Ročné správy 

Správu si môžete stiahnuť priamo tu vo formáte PDF cez tento odkaz 


Späť