Úradné tabule OBÚ SR

1. 10. 2020

Hlavný banský úrad týmto oznamuje, že od 01. 10. 2020 zriadil všetkým obvodným banským úradom internetové úradné tabule, ktoré sa na portáli www.hbu.sk nachádzajú v položke menu „Úradné tabule OBÚ SR“.


Tieto úradné tabule sa týmto dňom súčasne považujú za oficiálne webové sídla obvodných banských úradov, na ktorých budú zverejňovať všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovené informácie.

Za plnenie informačných povinností a za aktuálny obsah týchto úradných tabúľ zodpovedajú jednotlivé obvodné banské úrady.


Späť