Výkon hlavného dozoru pri razení tunelov

27. 8. 2020

Hlavný banský úrad zverejnil usmernenie  č. 986-1349/2020 z 27.08.2020 k pôsobnosti banských úradov pri výkone hlavného dozoru pri výstavbe tunelov.

Usmernenie má za cieľ zjednotiť prístup Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov vo veci aplikačného výkladu všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pôsobnosť banských úradov pri výkone hlavného dozoru pri razení tunelov a odstrániť pochybnosti a rôzne výklady, podľa ktorých sa pôsobnosť banských úradov mal uplatňovať až do doby vydania kolaudačného rozhodnutia.

Usmernenie je založené na výkladoch pojmu „razenie“, ktoré je upravené v STN  44 0001 – Banské názvoslovie a odbornej literatúre.

Usmernenie  sa nachádza v časti „Výklady, stanoviská, články“ pod poradovým číslom 23.


Späť