Správne konania

1.

Hlavný banský úrad na svojej dočasnej elektronickej úradnej tabuli dňa 6.8.2013 vyvesuje podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznam Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici o začatí nového prejednania a rozhodnutia vo veci určenia dobývacieho proiestoru Detva.

Oznam nájdete v priložených súboroch vo formáte PDF a vo formáte RTF.

 

2.

Hlavný banský úrad podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov verejnosti oznamuje, že OBÚ v Banskej Bystrici vo veci určenia dobývacieho priestoru Detva verejnou vyhláškou č. 13-2092-I./2013 z 12. 08. 2013 vyzval žiadateľa na doplnenie podania do 31. 03. 2013, zároveň prerušil konanie o určenie dobývacieho priestoru a účastníkom konania oznamuje, že lehotu na rozhodnutie predĺžil Hlavný banský úrad listom č. 1090-1622/2013 z 01. 08. 2013.  

Celý oznam nájdete v priloženom súbore. Verejná vyhláška 

 

3.

Hlavný banský úrad podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na svojej elektronickej úradnej tabuli verejnosti oznamuje, že OBÚ v Banskej Bystrici zverejnil Oznámenie o začatí konania, nariadenia miestnej ohliadky a ústneho pojednávania vo veci určenia dobývacieho priestoru Detva. Toto oznámenie OBÚ v Banskej Bystrici zverejnil verejnou vyhláškou č. 13-2830/2013-I zo 07. 11. 2013.  

Celý oznam nájdete v priloženom súbore. Verejná vyhláška

  

4.

Hlavný banský úrad podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na svojej elektronickej úradnej tabuli verejnosti oznamuje, že OBÚ v Banskej Bystrici vyvesil Verejnu vyhlášku, ktorým doručuje Rozhodnutie č. 13-3360-I/2013 zo 16. 12. 2013 o prerušení konania vo veci určenia dobývacieho priestoru Detva. Toto rozhodnutie OBÚ v Banskej Bystrici doručuje verejnou vyhláškou č. 13-3360-V./2013 zo 16. 12. 2013.   Číslo jednacie Hlavného banského úradu, pod ktorým verejnú vyhlášku zverejnil je 1703-2522/2013 z 20. 12. 2013.  

Celý oznam nájdete v priloženom súbore. Verejná vyhláška a rozhodnutie o prerušení konania

 

 5.

Hlavný banský úrad podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov verejnosti oznamuje, že OBÚ v Banskej Bystrici vydal verejnou vyhláškou rozhodnutie č. 2-3014/2016 z 20.10.2016, ktorým zamieta návrh organizácie Eastern Mediterranean Resources – Slovakia, s.r.o. na určenie dobývacieho priestoru Detva.  

Celý oznam nájdete v priloženom súbore. Verejná vyhláška

 

 6.

Hlavný banský úrad podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov verejnosti oznamuje, že OBÚ v Banskej Bystrici vydal verejnou vyhláškou rozhodnutie č. 1-996/2017/1 z 3.4.2017, ktorým zastavuje konanie na určenie dobývacieho priestoru Detva.  

Celý oznam nájdete v priloženom súbore. Verejná vyhláška

 

 7.

Hlavný banský úrad podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov verejnosti oznamuje, že OBÚ v Banskej Bystrici vydal verejnou vyhláškou upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu OBÚ v Banskej Bystrici č. 1-996/2017 z 03.04.2017, ktorým sa zastavilo konanie o určenie DP Detva.  

Celý oznam nájdete v priloženom súbore. Verejná vyhláška     Odvolanie      

 

 8.

Obvodný banský úrad v Košiciach oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania nehnuteľností podľa §10 ods. 1 zákona 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely dobývania výhradného ložiska horľavého zemného plynu v dobývacom priestore Michalovce I.

Celý oznam nájdete v priloženom súbore. Oznámenie 

 

 9.

Obvodný banský úrad v Prievidzi oznamuje začatie konania a nariadenie ústneho pojednávania vo veci povolenia banskej činnosti – čiastočná likvidácia – technická rekultivácia lomu Turie.

Celý oznam nájdete v priloženom súbore. Oznámenie  

 

 10.

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi oznamuje podľa §10 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov začatie konania o vyvlastnenie pozemkov v katastrálnom území Stará Ľubovňa.

Celý oznam nájdete v priloženom súbore. Oznámenie

 

 11.

Obvodný banský úrad v Bratislave oznamuje podľa §10 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov začatie konania o vyvlastnenie pozemkov v katastrálnom území Vysoká pri Morave na návrh organizácie ALAS Slovakia, s.r.o.

Celý oznam nájdete v priloženom súbore. Oznámenie 

 

12.

 Obvodný banský úrad v Bratislave oznamuje nariadenie ústneho pojednávania vo veci povolenia zmeny banskej činnosti – osobitného zásahu do zemskej kôry v CHÚ Plavecký Štvrtok.

Celý oznam nájdete v priloženom súbore. Oznámenie 

 

13.

Obvodný banský úrad v Prievidzi oznamuje verejnou vyhláškou začatie konania o povolenie banskej činnosti – čiastočná likvidácia (technická rekultivácia) lomu v dobývacom priestore Turie. Zverejnené dňa 07.09.2020. Oznámenie