Správne konania

Na tomto mieste budú zverejňované povinné informácie o správnych konaniach vedených len na Hlavnom banskom úrade.

Jednotlivé obvodné banské úrady majú zriadené samostatné webové sídla na portáli HBÚ v časti Úradné tabule OBÚ SR