Správne konania

Na tomto mieste budú zverejňované povinné informácie o správnych konaniach vedených len na Hlavnom banskom úrade.

Jednotlivé obvodné banské úrady majú zriadené samostatné webové sídla na portáli HBÚ v časti Úradné tabule OBÚ SR

 

 

Doručenie oznámenia verejnou vyhláškou 

Hlavný banský úrad na svojich stránkach zverejnil oznámenie o možnosti vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v konaní o odvolaní proti rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 1-996/2017 z 03.04.2017, ktorým zastavil konanie o určenie dobývacieho priestoru Detva.

Toto oznámenie si môžete otvoriť TU.