Výklady a stanoviská

 Aplikačné výklady, stanoviská a usmernenia Hlavného banského úradu, obvodných banských úradov  SR a iných orgánov štátnej správy k banským a súviiacim priedpisom. 

 

P.č. Problematika Usmernenie / Výklad
1. * Vyhradené technické zariadenia

K § 8a Zákona č. 51/1988 Zb.

2.

Platnosť predpisov pri výkone hlavného dozoru

Usmernenie HBÚ 

3. Trhový dohľad

Národný program dohľadu nad trhom

General Market Surveillance Programme    

4. Prehliadky pracovísk  K § 7 vyhl. SBÚ č. 29/1989 Zb.
5. Usmernienie HBÚ k povoľovaniu stavieb a k projektantom Usmernenie k povoľovaniu stavieb a k projektantom.pdf
6. Usmernenie k odbornej spôsobilosti na činnosti na vyhradených technických zariadeniach Usmernenie k osvedčeniam a oprávneniam na VTZ.pdf    
7.
Usmernenie k aplikácii § 4b ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 51/1988 Zb. vo veci začatia konania o zrušenie banského oprávnenia
Usmernenie k zrušeniu banského oprávnenia pri nečinnosti
8.
Optrenie predsedu HBÚ č. 1/2013 k zúčtovaniu úhrad za vydobyté nerasty podľa § 3 ods. 9 NV SR č. 50/2002 Z. z.
Opatrenie P-HBÚ č. 1/2013
9.*  
Platnosť všeobecného predpisu o VTZ, t.j. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v podmienkach výkonu hlavného dozoru
Stanovisko MPSVR SR č. 12852/2013 –M_OOP
10. *     
Vykonávanie kontrol a revízií elektrického ručného náradia
Stanovisko HBÚ č. 173-177/2014 z 20.01.2014
11.
Usmernenie EK k ťažbe neenergetických surovín a sústave Natura 2000
Usmernenie EK z júla 2010
12.
Usmernenie Hlavného banského úradu k novele zákona č. 51/1988 Zb. pre oblasť vyhradených technických zariadení
Usmernenie HBÚ č. 709-1199/2014 z 26.06.2014
13.
Vyjadrenie Hlavného banského úradu k preventívnym lekárskym prehliadkam pre osoby vykonávajúce činnosti na vyhradených technických zariadeniach
Vyjadrenie HBÚ č. 199-231/2015 z 21.01.2015
14.
Vyjadrenie Hlavného banského úradu k platnosti dokladov na obsluhu a určené činnosti na technických zariadeniach 
Vyjadrenie HBÚ č. 218-257/2015 z 27.1.2015
15.
Vyjadrenie Hlavného banského úradu k povoľovaniu vybraných banských zariadení
Vyjadrenie HBÚ č. 229-271/2015 z 27.1.2015
16. Vyjadrenie Hlavného banského úradu k osvedčeniu banského projektanta – rozsah projektovania Vyjadrenie HBÚ č. 251-302/2015 z 2.2.2015
17. Vyjadrenie Hlavného banského úradu k činnosti revízneho technika pri vydávaní písomného dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 7 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. Vyjadrenie HBÚ č. 278-351/2015 z 11.2.2015
18. Stanovisko Hlavného banského úradu k VTZ na plávajúcom stroji s ťažobným zariadením Stanovisko HBÚ č. 348-464/2015 z 11.03.2015
19. Usmernenie k uvádzaniu raziacich plošín do prevádzky a k § 8a ods. 2 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb. Usmernenie HBÚ č. 661-1586/2015 z 26.10.2015
20. Základná informácia k pre žiadateľov o uznanie odbornej kvalifikácie Stanovisko HBÚ č. 263-645/2016 z 23.3.2016
21. Usmernenie -používanie vybraných banských strojov, zariadení a prístrojov v podzemí Usmernenie HBU č. 42/2019 z 26.02.2019
22. Usmernenie k možnosti podkladov pre vedenie banskomeračskej dokumentácie Usmernenie HBÚ č. 40-816/2020 z 28.05.2020
23. Usmernenie HBÚ k výkonu hlavného dozoru pri ČVBS – razenie tunelov Usmernenie HBÚ č. 986-1349/2020 z 27.08.2020
24. Zabezpečovanie plnenia úloh na úseku BOZP a BP počas trvania pandémie
Stanovisko HBÚ č. 1208-2257/2020 z 23.10.2020

Poznámky: 

* Vzhľadom na prijatie novej úpravy na úseku VTZ od 1.6.2014 stratili tieto výklady a usmernenia opodstatnenie a preto ich dostupnosť bola zrušená.