Výklady a stanoviská

Výklady, stanoviská a usmernenia

Hlavného banského úradu, obvodných banských úradov SR a iných orgánov štátnej správy k banským a súvisiacim predpisom

 

P.č. Problematika Usmernenie / Výklad
1. Platnosť predpisov pri výkone hlavného dozoru Usmernenie HBÚ k platnosti predpisov (PDF; 103,3 kB) 
2. Trhový dohľad

Národný program dohľadu nad trhom (SJ) (RTF; 114 kB)

General Market Surveillance Programme (EN) (RTF; 106,3 kB)

3. Prehliadky pracovísk  K § 7 vyhl. SBÚ č. 29/1989 Zb. (PDF; 92,7 kB) 
4. Usmernenie HBÚ k povoľovaniu stavieb a k projektantom Usmernenie HBÚ k povoľovaniu stavieb a projektantom (PDF; 2,7 MB) 
5. Usmernenie k odbornej spôsobilosti na činnosti na vyhradených technických zariadeniach Usmernenie k osvedčeniam a oprávneniam na VTZ (PDF;98,9 kB) 
6.
Usmernenie k aplikácii § 4b ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 51/1988 Zb. vo veci začatia konania o zrušenie banského oprávnenia
Usmernenie k zrušeniu banského oprávnenia pri nečinnosti (PDF; 89,9 kB) 
7.
Opatrenie predsedu HBÚ č. 1/2013 k zúčtovaniu úhrad za vydobyté nerasty podľa § 3 ods. 9 NV SR č. 50/2002 Z. z.
Opatrenie P-HBÚ č. 1/2013 (PDF; 39 kB) 
8.
Usmernenie EK k ťažbe neenergetických surovín a sústave Natura 2000
Usmernenie EK z júla 2010 (PDF; 2,2 MB) 
9.
Usmernenie Hlavného banského úradu k novele zákona č. 51/1988 Zb. pre oblasť vyhradených technických zariadení
Usmernenie HBÚ č. 709-1199/2014 z 26.06.2014 (PDF; 335,5 kB) 
10.
Vyjadrenie Hlavného banského úradu k preventívnym lekárskym prehliadkam pre osoby vykonávajúce činnosti na vyhradených technických zariadeniach
Vyjadrenie HBÚ č. 199-231/2015 z 21.01.2015 (PDF; 1,3 MB) 
11.
Vyjadrenie Hlavného banského úradu k platnosti dokladov na obsluhu a určené činnosti na technických zariadeniach 
Vyjadrenie HBÚ č. 218-257/2015 z 27.1.2015 (PDF; 1,9 MB) 
12.
Vyjadrenie Hlavného banského úradu k povoľovaniu vybraných banských zariadení
Vyjadrenie HBÚ č. 229-271/2015 z 27.1.2015 (PDF; 1,4 MB) 
13. Vyjadrenie Hlavného banského úradu k osvedčeniu banského projektanta – rozsah projektovania Vyjadrenie HBÚ č. 251-302/2015 z 2.2.2015 (PDF; 1,1 MB) 
14. Vyjadrenie Hlavného banského úradu k činnosti revízneho technika pri vydávaní písomného dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 7 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. Vyjadrenie HBÚ č. 278-351/2015 z 11.2.2015 (PDF; 530,9 kB) 
15. Stanovisko Hlavného banského úradu k VTZ na plávajúcom stroji s ťažobným zariadením Stanovisko HBÚ č. 348-464/2015 z 11.03.2015 (PDF; 399 kB) 
16. Usmernenie k uvádzaniu raziacich plošín do prevádzky a k § 8a ods. 2 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb. Usmernenie HBÚ č. 661-1586/2015 z 26.10.2015 (PDF; 1,1 MB) 
17. Základná informácia k pre žiadateľov o uznanie odbornej kvalifikácie Stanovisko HBÚ č. 263-645/2016 z 23.3.2016 (PDF; 480 kB) 
18. Usmernenie – používanie vybraných banských strojov, zariadení a prístrojov v podzemí Usmernenie HBU č. 42/2019 z 26.02.2019 (PDF; 5,8 MB) 
19. Usmernenie k možnosti podkladov pre vedenie banskomeračskej dokumentácie Usmernenie HBÚ č. 40-816/2020 z 28.05.2020 (PDF; 400,4 kB) 
20. Usmernenie HBÚ k výkonu hlavného dozoru pri ČVBS – razenie tunelov Usmernenie HBÚ č. 986-1349/2020 z 27.08.2020 (PDF; 950,6 kB) 
21. Zabezpečovanie plnenia úloh na úseku BOZP a BP počas trvania pandémie
Stanovisko HBÚ č. 1208-2257/2020 z 23.10.2020 (PDF; 444,4 kB)