Zoznam oprávnení na výchovu a vzdelávanie

Evidencia platných oprávnení na výchovu a vzdelávanie

podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 

 

P.č. Názov Sídlo Číslo oprávnenia Dátum vydania Rozsah oprávnenia
1. Štefan Boroň – BOROŇ SERVIS Prešov 001/2007 23.4.2007 Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov
2. Ing. Ján Jankovčin Spišská Nová Ves 002/2008 25.2.2008 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre 05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a 05.2 revíznych technikov
3. NAFTA, a.s. Gbely 003/2008 2.7.2008 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre 05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
4. BB PO-BOZ, s.r.o. Banská Bystrica 001/2009 18.12.2009 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre 05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a 05.2 revíznych technikov
5. BB PO-BOZ, s.r.o. Banská Bystrica 002/2009 18.12.2009 Skupina 08 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu 08.1 na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
6. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč 001/2010 16.12.2010 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre 05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
7. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza 001/2011 20.4.2011 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre oboznámených, poučených a znalých pracovníkov, pracovníkov pre samostatnú činnosť, pracovníkov na riadenie činnosti, pracovníkov na riadenie činnosti vykonávanej dodávateľským spôsobom a pracovníkov na riadenie prevádzky, pracovníkov na samostatné projektovanie a pracovníkov na riadenie projektovania podľa § 3 až 8 a § 10 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb. Neplatí - nahradené č. VaV-74-004/2017
8. Ing. Ivana Milcová – GeoBan Žilina 002/2011 20.5.2011 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
9. Ing. Juraj Kotrbanec - GeoBan Žilina 003/2011 20.5.2011 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
10. TUBAU, a.s. Bratislava 004/2011 7.7.2011 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
11. JF, spol. s r.o. Detva 005/2011 12.10.2011 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
12. Ing. Pavol Slebodník Letanovce 18 – 001/2012 11.5.2012 skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 oboznámených, poučených a znalých pracovníkov, pracovníkov pre samostatnú činnosť, pracovníkov na riadenie činnosti, pracovníkov na riadenie činnosti vykonávanej dodávateľským spôsobom a pracovníkov na riadenie prevádzky, pracovníkov na samostatné projektovanie a pracovníkov na riadenie projektovania podľa § 3 až 8 a § 10 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.; 05.2 revíznych technikov elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane blezkozvodov (E1) v ostatných objektoch v podzemí (C3), v objektoch určených na prieskum a ťažbu ropy a horľavého zemného plynu, alebo uskladňovanie plynov alebo kvapalín v podzemných priestoroch a prírodných horninových štruktúrach (C5) a v ostatných objektoch na povrchu (C6).
13. Ing. Pavol Čorej Rožňava 19 – 002/2012 9.10.2012 Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
14. Ing. Erich Lacko Prievidza 20 – 001/2013 15.4.2013 Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
15. Ing. Miroslav Novotný - SAFETYNOV Humenné 21 – 002/2013 17.6.2013 Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
16. KDZ s.r.o. Košice 22 – 003/2013 14. 11. 2013 Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
17. AJUVA Š+S s.r.o. Banská Bystrica 23 – 004/2013 19. 11. 2013 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre 02.1 revíznych technikov: a) stredotlakých kotlov 3. a 4. triedy; b) stabilných tlakových nádob skupiny A a B
18. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč 24 – 001/2014 20. 05. 2014 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre: 02.1 revíznych technikov, 02.2 osôb na obsluhu, 02.3 osôb na opravy stabilných tlakových nádob skupiny A a B podľa § 2 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 2 ods. 3 písm. a) a b) vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 23/1979 Zb. v znení neskorších predpisov
19. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč 25 – 002/2014 20. 05. 2014 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových v rozsahu pre: 04.1 revíznych technikov, 04.2 osôb na obsluhu, 04.3 osôb na opravy vyhradených plynových zariadení podľa § 2 písm. a) až g) vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 26/1979 Zb. v znení neskorších predpisov
20. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč 26 – 003/2014 23. 06. 2014 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu pre: 03.1 revíznych technikov, 03.2 osôb na obsluhu, 03.3 osôb na opravy vyhradených zdvíhacích zariadení a 03.4 viazačov bremien v rozsahu podľa prílohy č. 1 časť II., skupina A. písm. a) až e) a skupina B. písm. a až g) vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21. NAFTA a.s. Bratislava VaV-27-004/2014 8.10.2014 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy
22. NAFTA a.s. Bratislava VaV-28-005/2014 8.10.2014 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu
23. NAFTA a.s. Bratislava VaV-29-006/2014 8.10.2014 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, činnosť: 02.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy
24. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-30-007/2014 19.11.2014 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 01.1 – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
25. Marián Ivanov - ROUZZ Piešťany VaV-31-008/2014 2.12.214 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu pre 03.2 osôb na obsluhu
26. Marián Ivanov - ROUZZ Piešťany VaV-32-009/2014 2.12.214 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu pre: 03.4 viazačov bremien
27. Marián Ivanov - ROUZZ Piešťany VaV-33-010/2014 8.12.214 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, v rozsahu 02.2 výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov II. až V. triedy
28. Ing. Miroslav Janov Spišská Nová Ves VaV-31-001/2015 22.1.2015 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, v rozsahu 02.2 výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu tlakových nádob stabilných
29. Ing. Miroslav Janov Spišská Nová Ves VaV-32-002/2015 22.1.2015 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení v rozsahu A. a), c) 1. až 3 a e) a B. a) 1. a 2., e) a g) podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z., II. časť.
30. Ing. Miroslav Janov Spišská Nová Ves VaV-33-003/2015 22.1.2015 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchovu a vzdelávanie viazačov bremien.
31. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč VaV-37-004/2015 11.2.2015 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 01.1 – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
32. Mária Krajňáková – INŠTITÚT VZDELÁVANIA Spišská Nová Ves VaV-38-005/2015 26.2.2015 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení v rozsahu A. a), c) 1. až 3 a e) a B. a) 1. a 2., e) a g) podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z., II. časť.
33. Mária Krajňáková – INŠTITÚT VZDELÁVANIA Spišská Nová Ves VaV-39-006/2015 26.2.2015 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
34. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč VaV-40-007/2015 26.2.2015 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre: 02.1 revíznych technikov pre vyhradené technické zariadenia tlakové, skupín A (a, e) a B (a, e, f) podľa I. časti prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč VaV-41-008/2015 26.2.2015 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre: 02.2 osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových, skupín A (a, e) a B (a, e, f) podľa I. časti prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36. Mat Colsunting, s.r.o., Poprad VaV-42-009/2015 16.3.2015 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 01.1 – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
37. BenTeS, s.r.o. Žilina VaV-43-010/2015 21.4.2015 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 01.1 – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov; (doplnenie školiteľa, č.j. HBÚ 921-1419/2015) – Zmena sídla
38. Ing. Jaroslav Mikloško, odborný pracovník VTZ a BOZP Revúca VaV-44-011/2015 11.8.2015 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
39. Mária Krajňáková INŠTITÚT VZDELÁVANIA Spišská Nová Ves VaV-45-012/2015 2.9.2015 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre: 02.2 osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových, skupín A (a3, a4, b, c, d, e) a B (a, b, c, d, e, f) podľa I. časti prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40. Eva Ďungelová - POINT EXTRA Žilina VaV-46-013/2015 30.9.2015 Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov, v rozsahu 06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov Neplatí - nahradené č. VaV-108-004/2020
41. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-47-014/2015 6.10.2015 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre:
42. BBF elektro s.r.o. Spišská Nová Ves VaV-48-015/2015 26.10.2015 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.
43. BenTeS, s.r.o. Žilina VaV-49-016/2015 11.11.2015 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky. Zmena sídla
44. Eva Ďungelová – POINT EXTRA Žilina VaV-50-017/2015 11.11.2015 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení. Neplatí - nahradené č. VaV-109-005/2020
45. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-51-018/2015 4.12.2015 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov
46. JF, spol. s r.o. Detva VaV-52-001/2016 12.1.2016 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.
47. JF, spol. s r.o. Detva VaV-53-002/2016 12.1.2016 Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov, 06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
48. Ing. Igor Várnai – POINT EXTRA Žilina VaV-54-003/2016 12.1.2016 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.
49. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-55-004/2016 19.1.2016 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.
50. BenTeS, s.r.o. Žilina VaV-56-005/2016 25.2.2016 skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.2 revíznych technikov elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane blezkozvodov (E1) v ostatných objektoch v podzemí (C3) a v ostatných objektoch na povrchu (C6). Zmena sídla
51. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-57-006/2016 11.4.2016 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu
52. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-58-007/2016 13.4.2016 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
53. JF, spol. s r.o. Detva VaV-59-008/2016 25.4.2016 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu
54. JF, spol. s r.o. Detva VaV-60-009/2016 25.4.2016 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, v rozsahu 02.2 výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov III. až V. triedy.
55. BenTeS, s.r.o. Žilina VaV-61-010/2016 10.5.2016 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami používanými na povrchu, pre činnosť: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení bez praktickej časti výchovy a vzdelávania. Zmena sídla
56. JF, spol. s r.o. Detva VaV-62-011/2016 23.5.2016 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu.
57. JF, spol. s r.o. Detva VaV-63-012/2016 23.5.2016 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
58. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-64-013/2016 8.8.2016 Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov, v rozsahu 06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov.
59. Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o. Spišská Nová Ves VaV-65-014/2016 26.9.2016 Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov, v rozsahu 06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov.
60. Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o. Spišská Nová Ves VaV-66-015/2016 26.9.2016 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami používanými na povrchu, pre činnosť: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.
61. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč VaV-67-016/2016 29.9.2016 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami, pre činnosť: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení bez praktickej časti výchovy a vzdelávania.
62. Ing. Erich Lacko Prievidza VaV-68-017/2016 13.10.2016 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami, pre činnosť: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení bez praktickej časti výchovy a vzdelávania.
63. SMZ, a.s., Jelšava Jelšava VaV-69-018/2016 12.10.2016 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, v rozsahu 02.2 výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov IV. a V. triedy.
64. Akadémia Consulting, s.r.o. Prievidza VaV-70-019/2016 8.12.2016 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami, pre činnosť: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení bez praktickej časti výchovy a vzdelávania.
65. SMZ, a.s., Jelšava Jelšava VaV-71-001/2017 3.1.2017 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu
66. SMZ, a.s., Jelšava Jelšava VaV-72-002/2017 3.1.2017 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy
67. GeoBan Žilina, s.r.o. Žilina VaV-73-003/2017 11.1.2017 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
68. Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza Vav-74-004/2017 11.1.2017 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti, riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.
69. Ing. Erich Lacko Prievidza VaV-75-005/2017 31.1.2017 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
70. JF, spol. s r.o. Detva VaV-76-006/2017 28.6.2017 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.1 výchova a vzdelávanie revíznych technikov
71. JF, spol. s r.o. Detva VaV-77-007/2017 28.6.2017 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, činnosť: 02.1 výchova a vzdelávanie revíznych technikov
72. Beztech, s.r.o. Miloslavov VaV-78-008/2017 4.9.2017 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení bez praktickej časti výchovy a vzdelávania.
73. Štefan Lengyel - Revileng Hrhov VaV-79-009/2017 5.9.2017 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
74. JF, spol. s r.o. Detva VaV-80-010/2017 24.10.2017 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu pre 03.1 revíznych technikov
75. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč VaV-81-001/2018 12.3.2018 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.1 výchova a vzdelávanie revíznych technikov v rozsahu skupiny: A. a B. podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť.
76. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč VaV-82-002/2018 12.3.2018 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.2 výchova a vzdelávanie osôb na pbsluhu v rozsahu skupiny: A. (a, b. c, e, f, h, i) podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť.
77. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč VaV-83-003/2018 12.3.2018 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy v rozsahu skupiny: A. podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť.
78. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč VaV-84-004/2018 12.3.2018 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, činnosť: 02.3 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu v rozsahu skupiny: A. a B. podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, I. časť.
79. Ing. Alexander Gorbatenkov Holíč VaV-85-005/2018 12.3.2018 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, činnosť: 02.3 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu v rozsahu skupiny: A. (a, e) a B. (a) podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, I. časť.
80. Ing. Igor Várnai – POINT EXTRA Žilina VaV-86-006/2018 20.3.2018 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
81. Ján Copko PRIMAGAS Michalovce VaV-87-007/2018 25.6.2018 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu.
82. JF, spol. s r.o. Detva VaV-88-008/2018 27.6.2018 Skupina 07 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške, v rozsahu 07.2 výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári).
83. JF, spol. s r.o. Detva VaV-89-009/2018 27.6.2018 Skupina 10 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami, v rozsahu 10.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva.
84. JF, spol. s r.o. Detva VaV-90-010/2018 27.6.2018 Skupina 10 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami, v rozsahu 10.3 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.
85. JF, spol. s r.o. Detva VaV-91-011/2018 22.8.2018 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.
86. JF, spol. s r.o. Detva VaV-92-012/2018 22.8.2018 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických.
87. Ján Copko PRIMAGAS Michalovce VaV-93-013/2018 22.10.2018 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy v rozsahu skupiny: A. podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť.
88. Ing. Daniel Greguš, BP a OPP Pravenec VaV-94-014/2018 21.11.2018 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
89. EL-BBT s.r.o. Prievidza VaV-95-015/2018 26.11.2018 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
90. JF, spol. s r.o. Detva VaV-96-016/2018 26.11.2018 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy.
91. ART-Ex s.r.o. Malacky VaV-97-017/2018 13.12.2018 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.
92. ART-Ex s.r.o. Malacky VaV-98-018/2018 13.12.2018 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov. Rozsah oprávnenia sa obmedzuje na objekty skupiny C5 a C6 podľa výnosu MH SR č. 110/1138/1994.
93. JF, spol. s r. o, Detva VaV-99-001/2019 13.3.2019 Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, činnosť: 02.3 osôb na opravy-výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu v rozsahu skupiny: A. a B. podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, I. časť.
94. JF, spol. s r. o, Detva VaV-100-002/2019 13.3.2019 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy v rozsahu skupiny: A. podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť.
95. SMZ, a.s., Jelšava Jelšava VaV-101-003/2019 18.9.2019 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
96. BWSS, s.r.o., Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom VaV-102-004/2019 18.9.2019 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, bez praktickej časti výchovy a vzdelávania a pracoviská na povrchu.
97. Ján Copko PRIMAGAS Michalovce VaV-103-005/2019 11.12.2019 Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.1 výchova a vzdelávanie revíznych technikov
98. Pavol Bendik Vranov nad Topľou VaV-104-006/2019 16.12.2019 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
99. SMZ, a.s., Jelšava Jelšava VaV-105-001/2020 5.2.2020 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.
100. EL-BBT s.r.o. Prievidza VaV-106-002/2020 25.02.2020 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, bez praktickej časti výchovy a vzdelávania.
101. EL-BBT s.r.o. Prievidza VaV-107-003/2020 25.02.2020 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
102. Ďungelová Eva - POINT EXTRA Žilina VaV-108-004/2020 06.05.2020 Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov, v rozsahu 06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
103. Ďungelová Eva - POINT EXTRA Žilina VaV-109-005/2020 06.05.2020 Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.
104. Kurzy pre ľudí s.r.o Prievidza VaV-110-006/2020 15.06.2020 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
105. L&R team s.r.o. Zvolen VaV-111-007/2020 10.08.2020 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
106. BOZPO, s.r.o. Prievidza VaV-112-008/2020 27.11.2020 Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu pre 03.1 revíznych technikov
107. Akadémia Consulting, s.r.o. Prievidza VaV-113-009/2020 09.12.2020 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
108. Ing. Viliam Hosa Spišský Štiavnik VaV-114-001/2021 13.04.2021 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
109. Akadémia Consulting, s.r.o. Prievidza VaV-115-002/2021 13.04.2021 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.
110. Akadémia Consulting, s.r.o. Prievidza

VaV-114-001/2021

VaV-116-003/2021

10.03.2021 Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov. Oprava čísla oprávnenia
111. Ing. Martin Buzinkai Žilina VaV-117-004/2021 27.05.2021 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
112. Safety spol. s r.o.
Pravenec VaV-118-005/2021
12.07.2021 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
113 BPaTZ, s.r.o. Žilina VaV-119-006/2021 07.10.20 Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

 

 Súbor na stiahnutie – stav k 1.6.2021: Evidencia platných oprávnení na výchovu a vzdelávanie