Zoznam predpisov v úplnom znení

PREDPISY
 P.č. Predpis   Súbor
 1. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov  ÚPLNÉ ZNENIE vo formáte RTF
 2. Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení meskorších predpisov  ÚPLNÉ ZNENIE vo formáte RTF