Novinky banského úradu

19. 1. 2022

DP Detva

Doručenie oznámenia verejnou vyhláškou 

Hlavný banský úrad na svojich stránkach zverejnil nové oznámenie o možnosti vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia  o odvolaní  i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v konaní o odvolaní proti rozhodnutiu Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici č. 1-996/2017 z 03.04.2017, ktorým zastavil konanie o určenie dobývacieho priestoru Detva.

Oznámenie bude zverejnené na úradnej tabuli HBÚ od 19.1.2021 do 2.2.2022, t.j. 15 dní.

Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.  

celý článok

22. 12. 2021

Zmena sídla OBÚ v Bratislave

 Oznam o zmene sídla Obvodného banského úradu v Bratislave

 

 

celý článok

sobov2

Vzory tlačív a Čísla účtov

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva…

Čísla účtov vedených v štátnej pokladnici aj pre účely platenia úhrad … 

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...