Novinky banského úradu

V súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu žiadane stránky obvodných banských úradov a Hlavného banského úradu, aby svoje podania nedoručovali do podateľní úradov fyzicky, ale aby svoje podania adresovali na úrady v elektronickej forme prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk , alebo prostredníctvom e -mailových adries uvedených v zložke kontakty.

Na všetky banské úrady sa telefonicky (pevné linky) dovoláte v pracovné dni od 7:30 hod. do 15:30 hod.  

Odkaz: www.korona.gov.sk


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

Uznesenie vlády SR č. 114/2020 z 15.03.2020 o vyhlásení núdzového stavu 

 

Prijaté interné opatrenia predsedu Hlavného banského úradu:

Opatrenie č. 1

Opatrenie č. 2 

Opatrenie č. 3


sobov2

Vzory tlačív

Vzory priznaní úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty, osnovy správy o činnosti a informácie o preprave výbušnín v rámci spoločenstva a ďalšie..

Banský register a zoznamy

Zoznamy dozorovaných organizácií, ložísk nevyhradených nerastov, strelmajstrov, všeobecne záväzných právnych predpisov, špeciálnych právnych predpisov, oprávnení na výchovu a vzdelávanie, banský register a ďalšie...