Prekurzory výbušnín

Úvod 

Prekurzory výbušnín sú látky alebo zmesí, ktoré by sa mohli zneužiť na nedovolenú výrobu výbušnín,.

S cieľom obmedziť dostupnosť uvedených látok alebo zmesí členom širokej verejnosti a s cieľom zabezpečiť náležité ohlasovanie podozrivých transakcií v rámci celého dodávateľského reťazca Európska únia stanovila harmonizované pravidlá týkajúce sa sprístupňovania, dovozu, držby a používania takýchto látok.

Tieto pravidlá ustanovuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 . Teda pôvodné nariadenie 98/2013 sa zrušuje.

V právnom systéme Slovenskej republiky sa táto problematika upravila poslednou novelou zákona č. 262/2014 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Banské úrady a prekurzory výbušnín 

Poslednou novelou, ktorá nadobudla účinnosť od  01:05.2022 sa zmenili orgány štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a patria medzi ne už aj banské úrady, a to takto:

Hlavný banský úrad, ktorý:

 • a) riadi výkon štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín,
 • b) spolupracuje s Európskou komisiou a inými členskými štátmi Európskej únie a inými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o európskom hospodárskom priestore podľa osobitného predpisu,
 • c) zverejňuje na svojom webovom sídle informácie pre hospodárske subjekty3) v súlade s osobitným predpisom,
 • d) zhromažďuje informácie a údaje, spracúva súhrnné správy a poskytuje ich Európskej komisii.

 Obvodný banský úrady, ktorý:

 •  a) kontroluje dodržiavanie podmienok zákazu sprístupňovania obmedzených prekurzorov výbušnín16a) pri predaji alebo poskytovaní služieb členom širokej verejnosti,
 • b) kontroluje dodržiavanie povinností hospodárskeho subjektu alebo profesionálneho používateľa sprístupňujúceho regulované prekurzory výbušnín na online trhy podľa osobitného predpisu,
 • c) poskytuje hlavnému banskému úradu informácie potrebné na vypracovanie súhrnnej správy podľa [§ 3 ods. 1 písm. d)],
 • d) prejednáva správne delikty a ukladá pokuty podľa § 8 alebo § 9.

 Základné zásady v oblasti prekurzorov výbušnín

 • rozdelenie prekurzorov výbušnín na obmedzené a regulované
 • obmedzené prekurzory je zákaz sprístupniť alebo dovážať širokej verejnosti,
 • na Slovensku nie je možné vydávať povolenie na dovoz alebo používanie obmedzených prekurzorov širokej verejnosti
 • viesť evidenciu nadobúdaných a spotrebovaných obmedzených prekurzorov výbušnín 
 • oznamovať kontaktnému miestu podozrivú transakciu s regulovanými prekurzormi výbušnín 
 • za porušovanie povinností podľa zákona sa ustanovuje pokuta za správne delikty a priestupky, za ktoré ukladá pokutu obvodný banský úrad

  

 • Kontaktné miesto pre oznamovanie podozrivých transakcií zriaďuje Ministerstvo vnútra SR, takto:
 • E-mail:prekurzoryvybusnin@minv.sk
 • Tel.: +421 2 55571110 

 

Pre podrobné oboznámenia je potrebné sa oboznámiť so všetkými dokumentmi, na ktoré HBÚ v tejto časti svojho webového sídla odkazuje v časti Legislatíva