Oznamy pre organizácie

Hlavný banský úrad týmto oznamom upozorňuje dozorované organizácie na plnenie si povinnosti vyplývajúcej z § 5a ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb., a to písomné oznámenie výsledkov vykonanej banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom za uplynulý rok.

Z tohto znenia vyplýva, že správu o činnosti predkladajú všetky organizácie, ktorých činnosť podlieha výkonu hlavného dozoru obvodných banských úradov Slovenskej republiky a Hlavnému banskému úradu.

Výsledky sa oznamujú v správe, ktorá sa predkladá najneskôr do konca januára príslušného roka.

Správa sa podáva na obvodný banský úrad v obvode pôsobnosti ktorého sa činnosť vykonávala a tiež na obvodný banský úrad, ktorý vydal banské oprávnenie.

 

Súbor na stiahnutie: Obsah ročnej správy o činnosti (RTF; 329,2 kB)


 

UPOZORNENIE:

Hlavný banský úrad týmto zároveň vyzýva organizácie, aby venovali zvýšenú pozornosť uvádzaniu počtu zamestnancov. Celkovým počtom zamestnancov sa myslí počet zamestnancov, ktorí v organizácii podliehajú výkonu hlavného dozoru. Celkový počet zamestnancov je dôležitým vstupným parametrom pri výpočte ukazovateľa úrazovosti, ktorého vývoj sa bude sledovať aj v rámci plnenia úloh vyplývajúcich zo Stratégie BOZP v SR na roky 2013-2020. 

Pri údajoch o pracovných úrazoch je potrebné venovať pozornosť uvádzaniu počtu registrovaných pracovných úrazov a ostatných pracovných úrazov, t.j. úrazov do troch dní práceneschopnosti (vrátane). 

Organizácie, ktoré vykonávajú dobývanie nerastov v podzemí uvedú v správe aj spôsob likvidácie vyrúbaných priestorov (monitorovanie, zabezpečenie, likvidácia ... ).