Zverejňovanie podľa § 18 ods. 5 zákona č. 51/1988 Zb. - OBÚ v Banskej Bystrici

31. 1. 2022

Vidiná

Povolenie banskej činnosti pre dobývanie výhradného ložiska tehliarskych surovín v dobývacom priestore Vidiná na roky 2022-2031

Organizácii: IPEĽSKÉ TEHEĽNE a. s., M. Rázusa 29, 984 01 Lučenec

celý článok

2. 12. 2021

Krnča

Povolenie zmeny č. 1 povolenej banskej činnosti otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska kremencov v dobývacom priestore Krnča, na pozemkoch registra C parcelné číslo 941/3, 942/3 a 942/5.

Organizácia: PORFIX Sand s.r.o., so sídlom: 4. apríla 384/79, 972 43 Zemianske Kostoľany


celý článok

25. 11. 2021

Vrútky - Lipovec

Povolenie dobývania ložiska štrkopieskov Vrútky – Lipovec v lokalite Záblatie podľa Plánu využívania ložiska nevyhradeného nerastu ložiska štrkopieskov parc. KN-C č. 2344/18, 2344/16, 2344/15, 2344/13, 2344/12, 2344/11, 2344/103 a 4466/1 v katastrálnom území Vrútky.

Organizácii: BRA-VUR, a.s., Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky

celý článok

6. 10. 2021

Rožňové Mitice

Predĺženie  rozhodnutia  povolenej banskej činnosti  v dobývacom priestore Rožňové Mitice na roky 2022 – 2029

Organizácia: CRH (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník 

celý článok

7. 6. 2021

Podrečany

Činnosť vykonávaná banským spôsobom – zabezpečenie a likvidácia lomu – Rekultivácia výsypky Podrečany na roky 2021 – 2029

Organizácia: Silver Farm, s.r.o., Striebornická 437/30, 956 41 Uhrovec

celý článok

8. 3. 2021

Rajec

 Banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie ložiska vyhradeného nerastu dolomitov v DP Rajec

Organizácia: DOLKAM Šuja a.s., 015 01 Rajec

celý článok

29. 5. 2017

Stará Kremnička III

 Banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Stará Kremnička III.

Organizácia: REGOS, s.r.o., Dúbravská cesta č. 2, 841 04 Bratislava

celý článok