Vyvlastňovanie

Na tomto mieste OBÚ v Banskej Bystrici, ako vyvlastňovací orgán,  zverejňuje podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinné informácie o začatí a skončení vyvlastňovacieho konania:

…