Ložiská nevyhradených nerastov - Obvodný banský úrad v Prievidzi

   

por.č. Názov lomu Nerast Organizácia (adresa)
1 Beckov II - Zelená voda I štrkopiesky Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto n/V, Priemyselná 5, NMn/V
2 Bánová sprašové hliny Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
3 Beckov III - Prúdiky štrkopiesky Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
4 Beckov - Kopané štrkopiesky KLK s.r.o. Kočovce, 916 31 Kočovce č. 431
5 Beckov parc.č. 1794/62,66 štrkopiesky Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník
6 Beluša teh. suroviny OLMI s.r.o. Žilina
7 Bolešov - Objekt 2 štrkopiesky DARJA spol. s.r.o., Bolešov č.96, 018 53 Bolešov
8 Brusno piesky Spolok bývalých urbárnikov Brusno, pozemkové spoločenstvo
9 Bytčica tehliarske suroviny previesť pod správu ŠGÚ DŠ Brat. ( Tehelňa š.p. likv. Žilina už neexistuje)
10 Cigeľ - lom Košariská andezit - stav.kameň KRUH spol. s r.o., Bratislava
11 Cimenná teh. suroviny Ladislav Rumler - IMPRUL, Zlatniky
12 Dubnica n/Váhom-Pažite štrkopiesky ÚTES spol. s r.o., Lieskovská cesta, P.O.BOX 64, 018 41 Dubnica n/V
13 Dulov štrkopiesky Považská cementáreň a.s. Ladce, ul. J. Kráľa, Ladce
14 Dulov I štrkopiesky ZEMPRA, s.r.o., Záhradnícka 270, 019 01 Ilava (býv. Hydrostav, a.s. BA, o.z. Šaľa)
15 Dulov, lok. Dolné prúdy štrkopiesky AGROFARMA spol. s r.o. Červený Kameň
16 Dvorníky nad Nitricou dolomit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
17 Horné Vestenice dolomit VESTKAM, s.r.o., Horné Vestenice č. 307, 972 22
18 Hliník nad Váhom - lok. Sihoť za Váhom I. štrkopiesky SLOVŠTRK, s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava/M.N.Šínskeho 3,01007 Žilina/
19 Hliník nad Váhom - lok. Sihoť za Váhom II. štrkopiesky SLOVŠTRK, s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava/M.N.Šínskeho 3,01007 Žilina/
20 Horný Hričov parc.č. 831/3 štrkopiesky D.A.L., spol. s r.o., Kálov 11, 010 01 Žilina, IČO 36 413 861
21 Horovce, par.č. 689/3 KN-C štrkopiesky ZEMPRA, s.r.o., Záhradnícka 270, 019 01 Ilava
22 Chrenovec piesky Agrospol PPD Chrenovec-Brusno č.198, 972 32 /vedené len v evidencii/
23 Kamenec pod Vtáčnikom stav. kameň ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Zlaté piesky 16, 823 16 Bratislava
24 Klížske Hradište stav. kameň KAROB, s.r.o., 958 45 Ješkova Ves č. 85
25 Klížske Hradište, KN E č.668,669,670/7 stav. kameň KAROB, s.r.o., 958 45 Ješkova Ves č. 85
26 Klubina II stav. kameň Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
27 Kľúčové, parc.č.C KN 427 štrkopiesky Spoloč. bývalých urbárnikov a lesomajiteľov obce Kľúčové, Slnečná 20,91441 Nemšová, časť Kľúčové
28 Kočovce štrkopiesky Urbárska spoločnosť Kočovce
29 Kočovce, parc.č. C KN 351/11,7 (Važiny) štrkopiesky TOMI-písek, spol. s r.o.,Tatranská ul. č. 18, 059 91 Veľký Slavkov,IČO 36 512 907
30 Kočovce, parc.č. C KN 635 (Západ) štrkopiesky TOMI-písek, spol. s r.o.,Tatranská ul. č. 18, 059 91 Veľký Slavkov,IČO 36 512 907
31 Kolárovice stav. kameň Lesostav Sever s.r.o., Riečna 39, Žilina
32 Kotešová parc.č.1904/2,3 štrkopiesky Obchod s palivami s.r.o. Žilina
33 Kotešová parc.č.1919/2 štrkopiesky BEMES, s.r.o., J.Vuruma 8, 010 01 Žilina, IČO 31 613 519
34 Kotešová parc.č.1907/4,5, 1909/10,11,12,16,17, lok. za Váhom štrkopiesky Doprastav, a.s. Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO 31 333 320
35 Kotešová parc.č.1906/2(skrývka), 1909/18, 1909/19, 1909/24, 1909/25, lok. za Váhom 1. štrkopiesky Doprastav, a.s. Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO 31 333 320
36 Kotešová, lok. Hlenky I. parc.č.1930/1 štrkopiesky VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, 01118 Žilina, IČO 31 356 648
37 Kotešová, lok. Hlenky parc.č.1930/5,6,7,8,9,10,21 štrkopiesky VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, 01118 Žilina, IČO 31 356 648
38 Kotešová parc.č.1920/5 štrkopiesky BEMES, s.r.o., J.Vuruma 8, 010 01 Žilina, IČO 31 613 519
39 Krivosúd-Bodovka štrkopiesky ZUaPS Krivosúd Bodovka (Doprastav a.s. Závod Zvolen)
40 Krivosúd-Bodovka vápenec, dolomit Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Priemyselná 5, NMn/V
41 Lazy pod Makytou pieskovec BCI a.s., Štefánikova 32, Žilina
42 Lopušné Pažite stav. kameň Cestné stavby Žilina spol. s r.o., J. Milca 14, Žilina
43 Lehota pod Vtáčnikom stav. kameň LANCAST SK, s.r.o., Zákamenné 1020, 029 56, IČO 35 828 871
44 Lúka dolomit Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
45 Malá Čauša tehliarske suroviny Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
46 Malá Bytča štrkopiesky VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, 01118 Žilina, IČO 31 356 648
47 Malá Bytča, KN C 400/3 štrkopiesky VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, 01118 Žilina, IČO 31 356 648
48 Malý Kolačín stav. kameň KAMEN, s.r.o. Slávnica 99, okr. Ilava (býv. Dopr. a.s. Závod Žilina)
49 Milošová stav. kameň BCI a.s., Štefánikova 32, Žilina
50 Mníchova Lehota II stav. kameň PD Tenčín-Soblahov
51 Modrová - Ježovec stav. kameň Starý urbár, pozemkové spoločenstvo, 916 35 Modrová č. 187, IČO 42022711
52 Mojtín, p.č.KN C 1263,1264 stav. kameň R+S Company, s.r.o., Andreja Kmeťa 13, 010 01 Žilina, IČO 36412643
53 Nadlice-L.Opatovce tehliarske suroviny ZST a.s. Pezinok
54 Nitrianske Rudno - Rokoš stav. kameň B a B plus s.r.o., Okružná 49, 972 26 Nitrianske Rudno
55 Nozdrkovce (Tr.Biskupice) štrkopiesky VOD-EKO a.s.Trenčín, Zlatovská 2193/33, 911 38 Trenčín
56 Očkov štrkopiesky PD Podolie
57 Ochodnica paleog. pieskovce Obec Ochodnica
58 Opatová, KN E 783/1 časti...KNC 1231/1,1232/1,1233/1,1235/3 štrkopiesky LIM PLUS spol. s r.o., Pod Juhom č.33,911 01 TN, IČO:43 938 29
59 Orlové štrkopiesky terraton, a.s., Školská 5, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 610 909; dodávateľsky ťaží EKOFARMA,s.r.o. Školská 1132/5, 031 01 L.Mikuláš, IČO:36439495
60 Plevník - Drienové parc.č.1708/1 štrkopiesky Doprastav, a.s. Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO 31 333 320
61 Podhradie, parc.č.1437/4 andezity AKE, s.r.o., Branisková 18, 040 01 Košice
62 Podhradie, parc.č.1471/2 stav. kameň Zdenko Ducký - KAMENTA, Záhradná 851/3, 956 18 Bošany, IČO 40 365 140
63 Podhradie, parc.č.1463/15,16 stav. kameň Zdenko Ducký - KAMENTA, Záhradná 851/3, 956 18 Bošany, IČO 40 365 140
64 Podlužany-Zlobiny stav. kameň Prefa - stav s.r.o., Krušovská 2093, Topoľčany
65 Považany štrkopiesky PD Považie Považany č. 121
66 Považany, parc. č. 1294/55 štrkopiesky ZAPA beton SK, s.r.o., Nobelova 34,830 00 Bratislava, IČO 35 814 497
67 Považská Teplá, parc. č. 1716, parc. č. 1723 a Pov. Bystrica parc. č. 6121/48 štrkopiesky Doprastav, a.s. Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO 31 333 320
69 Považské Podhradie I., KN C 767/28,769/28,784/2 štrkopiesky VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, 01118 Žilina, IČO 31 356 648
70 Považské Podhradie II., KN C 769/31,32,33,34,35 štrkopiesky VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, 01118 Žilina, IČO 31 356 648
71 Považské Podhradie , KN C 769/29 a KN E 788/1 štrkopiesky Doprastav, a.s. Drieňová 27, 821 01 Bratislava, IČO 31 333 320
72 Považské Podhradie III., KN C 722/4-10,767/30-32 štrkopiesky VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, 01118 Žilina, IČO 31 356 648
73 Predmier, KN C 1119/25,61,64 štrkopiesky KAMENIVO Slovakia, a.s. Areál Prefa Bytča-Hrabové, IČO 35 791 713
74 Predmier, KN C 1119/27 štrkopiesky KAMENIVO Slovakia, a.s. Areál Prefa Bytča-Hrabové, IČO 35 791 713
75 Prievidza II prach, pies. hliny Ipeľské tehelne š.p. v likv. Lučenec - zrušený ***
76 Prejta, KN C 732/2 štrkopiesky DARJA, spol. s.r.o., Bolešov 018 53, IČO: 31 597 181
77 Radoľa tehliarske suroviny Severoslovenské tehelne a.s. v likvidácii Žilina, Bytčická 89, Žilina
78 Rajec, KN C 2749/4až9 stav. kameň-dolomit ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina, IČO 31 588 506
79 Rajecká Lesná -Úsypy stav. kameň Cementáreň Lietavská Lúčka a.s., Lietavská Lúčka
80 Rakoľuby, KN C 5289/1,2,3,5291,5293,5295 štrkopiesky KLK s.r.o. Kočovce, 916 31 Kočovce č. 431
81 Raková hliny, ílovce, sliene Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
82 Rozvadze štrkopiesky VOD-EKO a.s.Trenčín, Zlatovská 2193/33, 911 38 Trenčín
83 Rozvadze, KN C 397/2 štrkopiesky Stavcest, s.r.o., Bratislavská 51/123,911 05 Trenčín, IČO 44 150 814
84 Sádočné stav. kameň PVOD Domaniža v likvidácii
85 Snežnica stav. kameň RS Kameňolomy, sr.o., Predmestská 90, 010 01 Žilina, IČO 44 790 155
86 Snežnica stav. kameň EUROMAXX,s.r.o., Predmestská 90, 010 01 Žilina, IČO:44 924 879
87 Terchová, lok. Kýčera stav. kameň ROSSETA, s.r.o., Školská 144/58, 018 06 Terchová, IČO:36 284 475
88 Turčianky stav. kameň RD Klátova Nová Ves
89 Uhrovské Podhradie stav. kameň PD Uhrovec
90 Valaská Bela - Studenec stav. kameň Obec Valaská Belá
91 Veľká Bytča, KN C 3108/9 štrkopiesky SDP, s.r.o., Predmestská 50, 010 01 Žilina, IČO 35 915 129
92 Veľká Bytča, KN C 3108/6, 3110/5,3112/3 štrkopiesky Ján Korbáš VANDO, Malá Bytča 111, 014 01 Bytča, IČO 34 752 943
93 Veľké Rovne stav. kameň BCI a.s., Štefánikova 32, Žilina
94 Vyšehradné I stav. kameň Vjarspol s.r.o., Nám. SNP 153/35, Nitrianske Pravno
95 Vyšehradné II stav. kameň Vjarspol s.r.o., Nám. SNP 153/35, Nitrianske Pravno
96 Závada - Velušovce stav. kameň Prefa - stav s.r.o., Krušovská 2093, Topoľčany

 

Stav k 20.2.2012.  

 

Súbor na stiahnutie: Ložiská nevyhradených nerastov – Obvodný banský úrad v Prievidzi (xls)