Zoznam oprávnení na výchovu a vzdelávanie

Evidencia platných oprávnení na výchovu a vzdelávanie

podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. 

 

P.č.NázovSídloČíslo oprávneniaDátum vydaniaRozsah oprávnenia
1.Štefan Boroň – BOROŇ SERVISPrešov001/200723.4.2007Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov
2.Ing. Ján JankovčinSpišská Nová Ves002/200825.2.2008Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre 05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a 05.2 revíznych technikov
3.NAFTA, a.s.Gbely003/20082.7.2008Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre 05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
4.BB PO-BOZ, s.r.o.Banská Bystrica001/200918.12.2009Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre 05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a 05.2 revíznych technikov
5.BB PO-BOZ, s.r.o.Banská Bystrica002/200918.12.2009Skupina 08 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu 08.1 na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
6.Ing. Alexander GorbatenkovHolíč001/201016.12.2010Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre 05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
7.

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.

Neplatí - nahradené č. VaV-74-004/2017 

Prievidza001/201120.4.2011Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre oboznámených, poučených a znalých pracovníkov, pracovníkov pre samostatnú činnosť, pracovníkov na riadenie činnosti, pracovníkov na riadenie činnosti vykonávanej dodávateľským spôsobom a pracovníkov na riadenie prevádzky, pracovníkov na samostatné projektovanie a pracovníkov na riadenie projektovania podľa § 3 až 8 a § 10 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb. 
8.Ing. Ivana Milcová – GeoBanŽilina002/201120.5.2011Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
9.Ing. Juraj Kotrbanec - GeoBanŽilina003/201120.5.2011Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
10.TUBAU, a.s.Bratislava004/20117.7.2011Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
11.JF, spol. s r.o.Detva005/201112.10.2011Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
12.Ing. Pavol SlebodníkLetanovce18 – 001/201211.5.2012skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 oboznámených, poučených a znalých pracovníkov, pracovníkov pre samostatnú činnosť, pracovníkov na riadenie činnosti, pracovníkov na riadenie činnosti vykonávanej dodávateľským spôsobom a pracovníkov na riadenie prevádzky, pracovníkov na samostatné projektovanie a pracovníkov na riadenie projektovania podľa § 3 až 8 a § 10 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v znení vyhl. č. 83/1982 Zb.; 05.2 revíznych technikov elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane blezkozvodov (E1) v ostatných objektoch v podzemí (C3), v objektoch určených na prieskum a ťažbu ropy a horľavého zemného plynu, alebo uskladňovanie plynov alebo kvapalín v podzemných priestoroch a prírodných horninových štruktúrach (C5) a v ostatných objektoch na povrchu (C6).
13.Ing. Pavol ČorejRožňava19 – 002/20129.10.2012Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
14.Ing. Erich LackoPrievidza20 – 001/201315.4.2013Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
15.Ing. Miroslav Novotný - SAFETYNOVHumenné21 – 002/201317.6.2013Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
16.KDZ s.r.o.Košice22 – 003/201314. 11. 2013Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
17.AJUVA Š+S s.r.o.Banská Bystrica23 – 004/201319. 11. 2013Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre 02.1 revíznych technikov: a) stredotlakých kotlov 3. a 4. triedy; b) stabilných tlakových nádob skupiny A a B
18.Ing. Alexander GorbatenkovHolíč24 – 001/201420. 05. 2014Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre: 02.1 revíznych technikov, 02.2 osôb na obsluhu, 02.3 osôb na opravy stabilných tlakových nádob skupiny A a B podľa § 2 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 2 ods. 3 písm. a) a b) vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 23/1979 Zb. v znení neskorších predpisov
19.Ing. Alexander GorbatenkovHolíč25 – 002/201420. 05. 2014Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových v rozsahu pre: 04.1 revíznych technikov, 04.2 osôb na obsluhu, 04.3 osôb na opravy vyhradených plynových zariadení podľa § 2 písm. a) až g) vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 26/1979 Zb. v znení neskorších predpisov
20.Ing. Alexander GorbatenkovHolíč26 – 003/201423. 06. 2014Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu pre: 03.1 revíznych technikov, 03.2 osôb na obsluhu, 03.3 osôb na opravy vyhradených zdvíhacích zariadení a 03.4 viazačov bremien v rozsahu podľa prílohy č. 1 časť II., skupina A. písm. a) až e) a skupina B. písm. a až g) vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21.NAFTA a.s.BratislavaVaV-27-004/20148.10.2014Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy
22.NAFTA a.s.BratislavaVaV-28-005/20148.10.2014Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu
23.NAFTA a.s.BratislavaVaV-29-006/20148.10.2014Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, činnosť: 02.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy
24.BOZPO, s.r.o.PrievidzaVaV-30-007/201419.11.2014Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 01.1 – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
25.Marián Ivanov - ROUZZPiešťanyVaV-31-008/20142.12.214Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu pre 03.2 osôb na obsluhu
26.Marián Ivanov - ROUZZPiešťanyVaV-32-009/20142.12.214Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu pre: 03.4 viazačov bremien
27.Marián Ivanov - ROUZZPiešťanyVaV-33-010/20148.12.214Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, v rozsahu 02.2 výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov II. až V. triedy
28.Ing. Miroslav JanovSpišská Nová VesVaV-31-001/201522.1.2015Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, v rozsahu 02.2 výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu tlakových nádob stabilných
29.Ing. Miroslav JanovSpišská Nová VesVaV-32-002/201522.1.2015Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení v rozsahu A. a), c) 1. až 3 a e) a B. a) 1. a 2., e) a g) podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z., II. časť.
30.Ing. Miroslav JanovSpišská Nová VesVaV-33-003/201522.1.2015Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchovu a vzdelávanie viazačov bremien.
31.Ing. Alexander GorbatenkovHolíčVaV-37-004/201511.2.2015Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 01.1 – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
32.Mária Krajňáková – INŠTITÚT VZDELÁVANIASpišská Nová VesVaV-38-005/201526.2.2015Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu zdvíhacích zariadení v rozsahu A. a), c) 1. až 3 a e) a B. a) 1. a 2., e) a g) podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z., II. časť.
33.Mária Krajňáková – INŠTITÚT VZDELÁVANIASpišská Nová VesVaV-39-006/201526.2.2015Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
34.Ing. Alexander GorbatenkovHolíčVaV-40-007/201526.2.2015Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre: 02.1 revíznych technikov pre vyhradené technické zariadenia tlakové, skupín A (a, e) a B (a, e, f) podľa I. časti prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35.Ing. Alexander GorbatenkovHolíčVaV-41-008/201526.2.2015Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre: 02.2 osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových, skupín A (a, e) a B (a, e, f) podľa I. časti prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36.Mat Colsunting, s.r.o.,PopradVaV-42-009/201516.3.2015Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 01.1 – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
37.BenTeS, s.r.o.ŽilinaVaV-43-010/201521.4.2015Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky, 01.1 – výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov; (doplnenie školiteľa, č.j. HBÚ 921-1419/2015) – Zmena sídla
38.Ing. Jaroslav Mikloško, odborný pracovník VTZ a BOZPRevúcaVaV-44-011/201511.8.2015Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
39.Mária Krajňáková INŠTITÚT VZDELÁVANIASpišská Nová VesVaV-45-012/20152.9.2015Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových v rozsahu pre: 02.2 osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových, skupín A (a3, a4, b, c, d, e) a B (a, b, c, d, e, f) podľa I. časti prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40.

Eva Ďungelová - POINT EXTRA

Neplatí - nahradené č. VaV-108-004/2020 

ŽilinaVaV-46-013/201530.9.2015Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov, v rozsahu 06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov 
41.BOZPO, s.r.o.PrievidzaVaV-47-014/20156.10.2015Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre:
42.BBF elektro s.r.o.Spišská Nová VesVaV-48-015/201526.10.2015Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.
43.BenTeS, s.r.o.ŽilinaVaV-49-016/201511.11.2015Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky. Zmena sídla
44.

Eva Ďungelová – POINT EXTRA

Neplatí - nahradené č. VaV-109-005/2020 

ŽilinaVaV-50-017/201511.11.2015Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení. 
45.BOZPO, s.r.o.PrievidzaVaV-51-018/20154.12.2015Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov
46.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-52-001/201612.1.2016Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.
47.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-53-002/201612.1.2016Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov, 06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
48.Ing. Igor Várnai – POINT EXTRAŽilinaVaV-54-003/201612.1.2016Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.
49.BOZPO, s.r.o.PrievidzaVaV-55-004/201619.1.2016Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.
50.BenTeS, s.r.o.ŽilinaVaV-56-005/201625.2.2016skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.2 revíznych technikov elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane blezkozvodov (E1) v ostatných objektoch v podzemí (C3) a v ostatných objektoch na povrchu (C6). Zmena sídla
51.BOZPO, s.r.o.PrievidzaVaV-57-006/201611.4.2016Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu
52.BOZPO, s.r.o.PrievidzaVaV-58-007/201613.4.2016Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
53.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-59-008/201625.4.2016Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu
54.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-60-009/201625.4.2016Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, v rozsahu 02.2 výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov III. až V. triedy.
55.BenTeS, s.r.o.ŽilinaVaV-61-010/201610.5.2016Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami používanými na povrchu, pre činnosť: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení bez praktickej časti výchovy a vzdelávania. Zmena sídla
56.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-62-011/201623.5.2016Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu.
57.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-63-012/201623.5.2016Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
58.BOZPO, s.r.o.PrievidzaVaV-64-013/20168.8.2016Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov, v rozsahu 06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov.
59.Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o.Spišská Nová VesVaV-65-014/201626.9.2016Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov, v rozsahu 06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov.
60.Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o.Spišská Nová VesVaV-66-015/201626.9.2016Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami používanými na povrchu, pre činnosť: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.
61.Ing. Alexander GorbatenkovHolíčVaV-67-016/201629.9.2016Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami, pre činnosť: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení bez praktickej časti výchovy a vzdelávania.
62.Ing. Erich LackoPrievidzaVaV-68-017/201613.10.2016Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami, pre činnosť: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení bez praktickej časti výchovy a vzdelávania.
63.SMZ, a.s., JelšavaJelšavaVaV-69-018/201612.10.2016Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, v rozsahu 02.2 výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov IV. a V. triedy.
64.Akadémia Consulting, s.r.o.PrievidzaVaV-70-019/20168.12.2016Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami, pre činnosť: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení bez praktickej časti výchovy a vzdelávania.
65.SMZ, a.s., JelšavaJelšavaVaV-71-001/20173.1.2017Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu
66.SMZ, a.s., JelšavaJelšavaVaV-72-002/20173.1.2017Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy
67.GeoBan Žilina, s.r.o.ŽilinaVaV-73-003/201711.1.2017Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
68.Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.PrievidzaVav-74-004/201711.1.2017Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti, riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.
69.Ing. Erich LackoPrievidzaVaV-75-005/201731.1.2017Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
70.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-76-006/201728.6.2017Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.1 výchova a vzdelávanie revíznych technikov
71.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-77-007/201728.6.2017Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, činnosť: 02.1 výchova a vzdelávanie revíznych technikov
72.

Beztech, s.r.o.

Činnosť ukončená k 15.02.2022 

MiloslavovVaV-78-008/20174.9.2017Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení bez praktickej časti výchovy a vzdelávania.
73.Štefan Lengyel - RevilengHrhovVaV-79-009/20175.9.2017Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
74.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-80-010/201724.10.2017Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu pre 03.1 revíznych technikov
75.Ing. Alexander GorbatenkovHolíčVaV-81-001/201812.3.2018Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.1 výchova a vzdelávanie revíznych technikov v rozsahu skupiny: A. a B. podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť.
76.Ing. Alexander GorbatenkovHolíčVaV-82-002/201812.3.2018Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.2 výchova a vzdelávanie osôb na pbsluhu v rozsahu skupiny: A. (a, b. c, e, f, h, i) podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť.
77.Ing. Alexander GorbatenkovHolíčVaV-83-003/201812.3.2018Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy v rozsahu skupiny: A. podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť.
78.Ing. Alexander GorbatenkovHolíčVaV-84-004/201812.3.2018Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, činnosť: 02.3 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu v rozsahu skupiny: A. a B. podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, I. časť.
79.Ing. Alexander GorbatenkovHolíčVaV-85-005/201812.3.2018Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, činnosť: 02.3 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu v rozsahu skupiny: A. (a, e) a B. (a) podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, I. časť.
80.Ing. Igor Várnai – POINT EXTRAŽilinaVaV-86-006/201820.3.2018Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 Výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
81.Ján Copko PRIMAGASMichalovceVaV-87-007/201825.6.2018Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu.
82.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-88-008/201827.6.2018Skupina 07 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške, v rozsahu 07.2 výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári).
83.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-89-009/201827.6.2018Skupina 10 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami, v rozsahu 10.2 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva.
84.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-90-010/201827.6.2018Skupina 10 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami, v rozsahu 10.3 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.
85.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-91-011/201822.8.2018Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.
86.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-92-012/201822.8.2018Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických.
87.Ján Copko PRIMAGASMichalovceVaV-93-013/201822.10.2018Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy v rozsahu skupiny: A. podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť.
88.Ing. Daniel Greguš, BP a OPPPravenecVaV-94-014/201821.11.2018Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
89.EL-BBT s.r.o.PrievidzaVaV-95-015/201826.11.2018Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
90.JF, spol. s r.o.DetvaVaV-96-016/201826.11.2018Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy.
91.ART-Ex s.r.o.MalackyVaV-97-017/201813.12.2018Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.
92.ART-Ex s.r.o.MalackyVaV-98-018/201813.12.2018Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov. Rozsah oprávnenia sa obmedzuje na objekty skupiny C5 a C6 podľa výnosu MH SR č. 110/1138/1994.
93.JF, spol. s r. o,DetvaVaV-99-001/201913.3.2019Skupina 02 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových, činnosť: 02.3 osôb na opravy-výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu v rozsahu skupiny: A. a B. podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, I. časť.
94.JF, spol. s r. o,DetvaVaV-100-002/201913.3.2019Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.3 výchova a vzdelávanie osôb na opravy v rozsahu skupiny: A. podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, IV. časť.
95.SMZ, a.s., JelšavaJelšavaVaV-101-003/201918.9.2019Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích, v rozsahu 03.4 výchova a vzdelávanie viazačov bremien.
96.BWSS, s.r.o., Dubnica nad VáhomDubnica nad VáhomVaV-102-004/201918.9.2019Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, bez praktickej časti výchovy a vzdelávania a pracoviská na povrchu.
97.Ján Copko PRIMAGASMichalovceVaV-103-005/201911.12.2019Skupina 04 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových, činnosť: 04.1 výchova a vzdelávanie revíznych technikov
98.Pavol BendikVranov nad TopľouVaV-104-006/201916.12.2019Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
99.SMZ, a.s., JelšavaJelšavaVaV-105-001/20205.2.2020Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.
100.EL-BBT s.r.o.PrievidzaVaV-106-002/202025.02.2020Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, bez praktickej časti výchovy a vzdelávania.
101.EL-BBT s.r.o.PrievidzaVaV-107-003/202025.02.2020Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
102.Ďungelová Eva - POINT EXTRAŽilinaVaV-108-004/202006.05.2020Skupina 06 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov, v rozsahu 06.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
103.Ďungelová Eva - POINT EXTRAŽilinaVaV-109-005/202006.05.2020Skupina 08 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami v rozsahu pre: 08.1 výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení.
104.Kurzy pre ľudí s.r.oPrievidzaVaV-110-006/202015.06.2020Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
105.L&R team s.r.o.ZvolenVaV-111-007/202010.08.2020Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
106.BOZPO, s.r.o.PrievidzaVaV-112-008/202027.11.2020Skupina 03 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v rozsahu pre 03.1 revíznych technikov
107.Akadémia Consulting, s.r.o.PrievidzaVaV-113-009/202009.12.2020Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
108.Ing. Viliam HosaSpišský ŠtiavnikVaV-114-001/202113.04.2021Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
109.Akadémia Consulting, s.r.o.PrievidzaVaV-115-002/202113.04.2021Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.
110.Akadémia Consulting, s.r.o.Prievidza

VaV-116-003/2021

10.03.2021Skupina 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu pre: 05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov. Oprava čísla oprávnenia
111.Ing. Martin Buzinkai
Činnosť ukončená 11.01.2024
ŽilinaVaV-117-004/202127.05.2021Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, činnosť ukončená 11.01.2024
112. Safety spol. s r.o.
PravenecVaV-118-005/2021
12.07.2021Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
113.BPaTZ, s.r.o.ŽilinaVaV-119-006/202107.10.2021Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
114.Ing.Miroslav Novotný – BOZPONHumennéVaV-120-001/202230.03.2022Skupina 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
115.Haspo.sk, s.r.o.BratislavaVaV-121-002/202229.09.2022Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
116.GEOWELLS, s.r.o.BrehovVaV-122-001/202307.03.2023Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
117.Ing. Peter Perháč - servis BOZP a POKošiceVaV-123-002/202305.04.2023Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
118.Ing. Alexander GorbatenkovHolíčVaV-124-003/202319.04.2023Skupina 06 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov, v rozsahu 06.1 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
119.ELEKTRIC Slovakia, s.r.o.Mojš 256VaV-125-004/202313.07.2023Skupina 05 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu 05.1 - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
120.BPPO, s.r.o.PrešovVaV-126-001/202413.02.2024Skupina 01 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky v rozsahu 01.1 výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov


 

 Súbor na stiahnutie – stav k 13.02.2024:Evidencia platných oprávnení na výchovu a vzdelávanie  (XLS; 22,4 kB) 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.