Banskí inšpektori

Úlohy štátnej banskej správy na úseku hlavného dozoru vykonáva Hlavný banský úrad ústrednými banskými inšpektormi a obvodné banské úrady obvodnými banskými inšpektormi (ďalej len „banský inšpektor“), ktorých ustanovuje predseda Hlavného banského úradu.

Banský inšpektor sa pri výkone svojej činnosti preukazuje preukazom Hlavného banského úradu.

Oprávnenia banského inšpektora:

  • vstupovať kedykoľvek do objektov, zariadení a priestorov, vykonávať v nich prehliadky a vyšetrenia, požadovať predloženie príslušných dokladov, informácií a vysvetlení, presvedčovať sa u technických zamestnancov o ich znalosti predpisov uvedených v § 41 ods. 1 písm. a), ako aj zhotovovať fotografické snímky a kópie prevádzkových máp a ďalšej dokumentácie potrebné na zistenie závad a na zisťovanie stavu, príčin a následkov závažných prevádzkových nehôd (havárií) a závažných pracovných úrazov,
  • dávať záväzné príkazy na odstránenie zistených závad a nedostatkov a pri zrejmom a bezprostrednom ohrození celospoločenských záujmov, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku, dávať záväzné príkazy na zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad vrátane príkazov na vyvedenie zamestnancov do bezpečia; ďalej je oprávnený nariaďovať nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. Záväzný príkaz možno dať ústne alebo písomne; ak sa dal ústne, je inšpektor povinný po ukončení inšpekcie alebo kontroly ho písomne zaznamenať,
  • zakázať prácu nadčas, prácu v noci a prácu žien a mladistvých, ak zistí, že sa vykonáva v rozpore s právnymi predpismi,
  • zadržať preukaz o odbornej spôsobilosti vydaný orgánom štátnej banskej správy v prípadoch hrubého alebo opakovaného porušenia predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.

Povinnosti banského inšpektora:

  • zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo môže narušiť dôveru v jeho odbornosť a nestrannosť,
  • pred začatím prehliadky oznámiť svoju prítomnosť kontrolovanej organizácii, ak tým ne-gatívne neovplyvní výkon prehliadky,
  • o výsledku prehliadky napísať zápisnicu a tú prerokovať so štatutárnym orgánom, alebo zodpovedným vedúcim zamestnancom podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov,
  • o výsledku prehliadky informovať príslušný odborový orgán a príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a zdravie pri práci.

Súbor s informáciami o činnosti banských inšpektorov (PDF; 190,7 kB)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.