Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

O činnosti hlavného banského úradu

O Hlavnom banskom úrade:

 • Hlavný banský úrad je rozpočtová organizácia organizačne začlenená do štruktúry Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
 • Hlavný banský úrad plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy.
 • Sídlom Hlavného banského úradu je Banská Štiavnica.
 • Na čele Hlavného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.
 • Hlavnému banskému úradu sú podriadené obvodné banské úrady.
 • Hlavný banský úrad zabezpečuje osobné a vecné potreby obvodných banských úradov.
 • Hlavný banský úrad riadi činnosť obvodných banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam.
 • Môže preniesť výkon hlavného dozoru u niektorých organizácií v obvode pôsobnosti jedného OBÚ na iný OBÚ, alebo poveriť obvodného banského inšpektora jedného úradu plnením úloh hlavného dozoru na inom OBÚ.

Kompetencie, práva a povinnosti Hlavného banského úradu:

Pri výkone hlavného dozoru Hlavný banský úrad:

 • ukladá opatrenia na zabezpečenie racionálneho využívania ložísk nerastov a na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a za tým účelom organizuje, riadi a vykonáva osobitné previerky,
 • vykonáva previerky pracovísk, činností a technických zariadení a pritom zisťuje, ako OBÚ plnia povinnosti vyplývajúce pre ne zo zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „banský zákon“), zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 51/1988 Zb.“), zákona č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii (ďalej len „zákon č. 58/2014 Z. z.“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpisov vydaných na ich základe,
 • dáva súhlas na zriadenie, prípadne nariaďuje zriadenie hlavných banských záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc, určuje ich sídla a vymedzuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich služobné poriadky, určuje podmienky na ustanovenie do funkcií a preveruje odbornú spôsobilosť ich vedúcich zamestnancov a dozerá na stav, organizáciu a vybavenie hlavných a obvodných banských záchranných staníc; môže tiež vzhľadom na povahu prác a ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky nariadiť, aby organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom zabezpečila banskú záchrannú službu,
 • v súvislosti s plnením úloh pri výkone hlavného dozoru vykonáva prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontroluje, ako sa plnia povinnosti vyplývajúce z banského zákona, zákona SNR č. 51/1988 Zb., zákona č. 58/2014 Z. z. a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, pri výrobe, uskladňovaní a používaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov o požiarnej ochrane v podzemí,
 • naria ď uje odstráni ť zistené závady a nedostatky,
 • na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky je oprávnený nariadiť nevyhnutné opatrenia,
 • pri zistení závad, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďuje zastavenie prevádzky organizácie, alebo jej časti, prípadne technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad,
 • vedie súhrnnú evidenciu dobývacích priestorov a ich zmien,
 • posudzuje odbornú spôsobilosť zamestnancov v rozsahu ustanovenom banským zákonom, zákonom 51/1988 Zb. a predpismi vydanými na ich základe a vydáva týmto zamestnancom príslušné osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, alebo im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odníma,
 • vydáva a odníma poverenie na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, schvaľuje učebné texty na ich výučbu a vydáva skúšobné poriadky,
 • eviduje oznámenia o preprave výbušnín,
 • vedie evidenciu organizácií podľa § 33 ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb.,
 • zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi štátnej banskej správy členských štátov a Európskou komisiou,
 • vypracúva každoročne súhrnnú záverečnú správu o činnosti HBÚ a OBÚ najneskôr k 30. aprílu nasledujúceho roka a túto verejne sprístupní a oznámi zverejnenie záverečnej správy Európskej komisii,
 • oznamuje Európskej komisii diskriminačné konanie tretích krajín pri udeľovaní a používaní povolenia na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov, ak ho o to organizácia požiada, alebo ak sa o diskriminácii dozvie,
 • povoľuje používanie výbušniny alebo pomôcky, ak sa majú používať v podzemí,
 • koná o sťažnosti proti postupu OBÚ v konaní o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu podľa osobitného predpisu,
 • rozhoduje v prípade pochybností, či ide o vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,
 • povoľuje používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,
 • určuje organizáciu alebo znalca na vyhotovovanie odborného posudku podľa § 8c ods. 6 písm. a) a b),
 • nariaďuje overovaciu prevádzku vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom,
 • dáva predchádzajúci súhlas na zmenu na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky,
 • schvaľuje typy dopravníkových pásov a plastické hmoty na ich použitie v podzemí,
 • vydáva oprávnenie na overovanie bezpečnosti vyhradených technických zariadení oprávneným právnickým osobám (tzv. OPO),
 • je odvolacím správnym orgánom vo veciach vyvlastňovania podľa § 41a tohto zákona,
 • plní úlohy orgánu dohľadu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri činnostiach podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb.
 • Podľa § 69 zákona č. 58/2014 Z. z. HBÚ plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej správy vo veciach výbušnín, výbušných predmetov a munície a vykonáva hlavný dozor nad dodržiavaním tohto zákona a riadi činnosť obvodných banských úradov a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam vo veciach výbušnín, výbušných predmetov a munície.
Pri výkone hlavného dozoru HBÚ ďalej:
 • ukladá opatrenia vo veciach výbušnín, výbušných predmetov a munície a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a na tento účel organizuje, riadi a vykonáva osobitné previerky,
 • vykonáva previerky pracovísk, činností a technických zariadení a pritom zisťuje, ako obvodné banské úrady plnia povinnosti vyplývajúce pre nich z tohto zákona a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • overuje odbornú spôsobilosť osôb v rozsahu určeným týmto zákonom a vydáva im príslušné osvedčenia alebo oprávnenia a odoberá ich,
 • vydáva a odoberá poverenia podľa tohto zákona,
 • zabezpe č uje medzinárodnú výmenu informácií s príslu š nými orgánmi š tátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Európskou komisiou,
 • povoľuje používanie výbušnín, výbušných predmetov alebo pomôcok na používanie výbušnín, ak sa majú používať v podzemí,
 • vydáva oprávnenej osobe povolenie podľa § 41 písm. a),
 • vydáva povolenie používať vybrané zariadenie a nariaďuje overovaciu prevádzku vybraného zariadenia,
 • vedie evidenciu povolení a poverení vydaných podľa § 7, § 27 ods. 3, § 39 ods. 2 a § 41 písm. a) a evidenciu technických vedúcich odstrelov, pyrotechnikov a odpaľovačov ohňostrojov podľa § 37 ods. 1,
 • prideľuje kód jednoznačnej identifikácie,
 • ukladá pokuty podľa § 78,
 • vydáva rozhodnutie o uznávaní dokladov o odbornej spôsobilosti vydaných ich držiteľom v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarskej konfederácii; pri vydávaní rozhodnutia posudzuje, či obsah vykonanej skúšky o odbornej spôsobilosti vykonanej v štáte jej držiteľa obsahovo zodpovedá skúške podľa tohto zákona,
 • kontroluje oprávnenie alebo osvedčenie pri predaji pyrotechnických výrobkov.

Podľa § 23 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov HBÚ:

 • rozhoduje po prerokovaní s ministerstvom v prípade pochybnosti, či ide o ťažobný odpad, na ktorý sa vzťahuje tento zákon,
 • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam OBÚ vydaným podľa tohto zákona a
 • je orgánom štátneho dozoru podľa § 26 tohto zákona.

Podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) HBÚ:

 • je kontrolným orgánom podľa tohto zákona,
 • zodpovedá za presadzovanie povinností ustanovených v osobitných predpisoch,
 • spolupracuje s centrom, so Slovenskou obchodnou inšpekciou, s Úradom verejného zdravotníctva, so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, s Národným inšpektorátom práce a s colnými orgánmi,
 • je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodli v prvom stupni OBÚ,
 • zasiela Ministerstvu hospodárstva SR súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách do 20. októbra 2011 a ďalšie súhrnné správy zašle každých päť rokov od podania prvej správy.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov HBÚ na úseku ukladania CO2:

 • rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam OBÚ vydaných podľa tohto zákona,
 • predkladá Komisii žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie,
 • zasiela OBÚ stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie,
 • informuje Komisiu o splnení podmienky vydania povolenia na ukladanie,
 • informuje Komisiu o rozhodnutí o povolení na ukladanie,
 • zverejňuje na svojom webovom sídle zápisnicu o prehliadke,
 • zasiela Komisii návrh rozhodnutia o prechode povinností na OBÚ,
 • vydáva rozhodnutia o prechode povinností na OBÚ a oznamuje Komisii konečné rozhodnutie OBÚ; ak sa toto rozhodnutie odlišuje od stanoviska Komisie, tento rozdiel zdôvodní,
 • prevádzkuje a sprístupňuje obsah informačného systému ukladania,
 • spolupracuje v rámci cezhraničnej prepravy a cezhraničného úložného komplexu s príslušným orgánom členského štátu,
 • každé tri roky od účinnosti tohto zákona predkladá Komisii súhrnnú správu o uplatňovaní tohto zákona,
 • je orgánom štátneho dozoru.

Podľa § 3 ods. 6 NV SR č. 298/2012 Z. z. o systéme identifikácie a sledovanosti výbušnín na civilné použitie má HBÚ kompetencie na prideľovanie trojmiestneho číselného kódu pre každé miesto výroby výbušnín na Slovensku.

Súbor s informáciami o činnosti Hlavného banského úradu (PDF; 318,5 kB)