O činnosti obvodných banských úradov

Čo sú obvodné banské úrady:

 • Obvodné banské úrady plnia úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy.
 • Obvodné banské úrady sú predovšetkým výkonnými orgánmi štátnej banskej správy.
 • Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov určuje vyhláška MH SR č. 333/1996 Z.z., ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.
 • Obvodné banské úrady sú podriadené Hlavnému banskému úradu.
 • Na čele obvodného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Hlavného banského úradu.

Kompetencie, práva a povinnosti obvodných banských úradov:

Pri výkone hlavného dozoru obvodné banské úrady: 

 • v súvislosti s plnením úloh pri výkone hlavného dozoru vykonáva prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontroluje, ako sa plnia povinnosti vyplývajúce z banského zákona, zákona SNR č. 51/1988 Zb., zákona č. 58/2014 Z. z. a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, pri výrobe, uskladňovaní a používaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov o požiarnej ochrane v podzemí,
 • zisťujú na mieste stav, príčiny a následky závažných pracovných úrazov v organizáciách, pri ktorých nastala smrť, došlo k strate orgánu alebo jeho funkčnosti; ďalej zisťujú na mieste stav, príčiny a následky závažného ohrozenia bezpečnosti prevádzky v organizácii alebo celospoločenského záujmu, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • nariaďujú odstrániť zistené závady a nedostatky. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sú oprávnené nariaďovať nevyhnutné opatrenia. Ak zistia závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďujú zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad,
 • sú povinné bez zbytočného odkladu preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce podľa osobitného predpisu,
 • dozerajú na stav, vybavenie a činnosť banskej záchrannej služby a preverujú odbornú spôsobilosť jej vedúcich zamestnancov s výnimkou zamestnancov hlavných banských záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc,
 • dozerajú, či organizácie riadne vedú evidenciu a registráciu pracovných úrazov a vyhodnocujú zdroje a príčiny úrazovosti,
 • preverujú, či organizácia vykonávajúca banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom je spôsobilá vykonávať skúšky a revízie, montovať, opravovať vyhradené technické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, vydávajú jej príslušné povolenie, prípadne jej toto povolenie odnímajú,
 • kontrolujú vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení,
 • preverujú skúškami u pracovníkov znalosť predpisov, ktorú títo pracovníci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií. Posudzujú odbornú spôsobilosť pracovníkov na výkon vybraných funkcií a vydávajú im osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odnímajú,
 • plnia úlohy orgánu zodpovedného za posudzovanie odpadov z ťažobného priemyslu umiestnených na odvaloch, odkaliskách alebo iných úložiskách hmôt,
 • určujú, menia alebo zrušujú chránené ložiskové územia a dobývacie priestory a vedú ich evidenciu, vydávajú predchádzajúce rozhodnutie na zmluvný prevod dobývacieho priestoru,
 • povoľujú otvárku, prípravu a dobývanie výhradných ložísk a v určených prípadoch vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami; pred zastavením prevádzky v banských dielach a lomoch povoľujú ich zabezpečenie alebo likvidáciu hlavných banských diel a lomov, predlžujú platnosť povolení banskej činnosti, povoľujú banské diela a banské stavby pod povrchom vrátane stavieb na povrchu bezprostredne slúžiacich ich prevádzke, a to ťažné veže, jamové budovy, strojovne ťažných strojov, ventilátorovne a banské stavby slúžiace otvárke, príprave a dobývaniu výhradného ložiska a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním v lomoch a skrývkach v hraniciach vymedzených čiarou skutočne vykonanej skrývky alebo vykonávanej ťažby, pokiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku a ich užívanie, zmeny a odstránenie,
 • určujú nevyhnutné opatrenia, najmä poradie a spôsob vydobytia výhradných ložísk, ak by otvárkou, prípravou a dobývaním bola ohrozená prevádzka alebo využitie výhradného ložiska v dobývacom priestore inej organizácie,
 • nariaďujú, ak je to z hľadiska bezpečnosti prevádzky nevyhnutné, aby časť výhradného ložiska v dobývacom priestore jednej organizácie vydobyla iná organizácia, alebo ak je potrebné, aby si organizácia zriadila banské dielo v dobývacom priestore inej organizácie; rovnako postupujú, ak je nevyhnutné spoločné užívanie banských diel a zariadení,
 • povoľujú dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, ako aj zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov, banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ich užívanie, zmeny a odstránenie, v lomoch v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku,
 • vydávajú záväzné stanovisko na povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území a chránenom území pre osobitné zásahy do zemskej kôry a k rozhodnutiu o využití banských diel, banských stavieb a lomov na iné účely po trvalom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch,
 • nariaďujú vyhotovenie alebo doplnenie banskomeračskej a geologickej dokumentácie, ak chýbajú, sú neúplné alebo ak sú v nich závady,
 • povoľujú sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre muzeálne a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave, osobitné zásahy do zemskej kôry a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel,
 • v rámci inšpekčnej činnosti preverujú podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré upozorňujú na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v § 39 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. organizáciami, pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom,
 • vykonávajú správu úhrad za dobývacie priestory, úhrad za nerasty vydobyté z výhradných ložísk a úhrad za uskladňovanie plynov, alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch,
 • plnia ďalšie úlohy vyplývajúce pre ne z banského zákona, zákona SNR č. 51/1988 Zb. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 •   vykonávajú štátnu správu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podľa § 70 zákona č. 58/2014 Z. z. OBÚ vykonáva hlavný dozor nad dodržiavaním tohto zákona. Pri výkone hlavného dozoru OBÚ:

 • vykonáva prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontroluje plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak upravujú výrobu výbušnín, výbušných predmetov a munície, ich používanie, skladovanie a evidenciu u výrobcu, dovozcu a predajcu, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok,
 • vyšetruje príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo pri ktorom došlo k ťažkej ujme na zdraví, a vyšetruje príčiny vzniku havárie,
 • nariaďuje odstrániť zistené závady a nedostatky,
 • preskúmava bez zbytočného odkladu odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce,
 • dozerá, či oprávnená osoba riadne vedie evidenciu a registráciu pracovných úrazov, a vyhodnocuje zdroje a príčiny úrazovosti,
 • overuje odbornú spôsobilosť v rozsahu určenom týmto zákonom a vydáva príslušné osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo oprávnenia o odbornej spôsobilosti a odoberá ich,
 • objasňuje a prejednáva priestupky podľa všeobecného predpisu o priestupkoch,
 • ukladá pokuty podľa § 78,
 • nariaďuje nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky,
 • nariaďuje zastavenie prevádzky oprávnenej osobe alebo jej časti, prípadne jej technických zariadení v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad, ak ide o závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem.
 • povoľuje trhacie práce, ohňostrojné práce a vyhľadávanie munície, predlžuje platnosť rozhodnutí o povolení trhacích prác, ohňostrojných prác a vyhľadávania munície, nariaďuje skúšobný odstrel,
 • povoľuje umiestnenie stavby a užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície, určuje ochranné pásmo skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície a rozsah obmedzení v ochranných pásmach za podmienok určených v § 17 až 24,
 • vedie evidenciu oprávnených osôb, ktorým vydali povolenie na vykonávanie trhacích prác alebo ohňostrojných prác, povolenie na odber výbušnín a povolenie na užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín a evidenciu oprávnení strelmajstrov,
 • povoľuje odber výbušnín a zasiela rovnopis povolenia na odber výbušnín vydaného podľa § 40 ods. 1 ministerstvu,
 • v rámci dozornej činnosti preveruje podania osôb, oznámenia orgánov verejnej správy, ktoré upozorňujú na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • preveruje na základe vlastných poznatkov, na základe podania osôb, oznámenia orgánov verejnej správy, či osoba vykonávala alebo vykonáva činnosť bez oprávnenia, povolenia alebo súhlasu,
 • kontroluje oprávnenie alebo osvedčenie pri predaji pyrotechnických výrobkov,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce mu z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Podľa § 24 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov OBÚ:

 • rozhodujú o povolení výnimky z niektorých ustanovení tohto zákona,
 • rozhodujú o zaradení úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, do zodpovedajúcej kategórie,
 • schvaľujú plán nakladania a jeho zmeny,
 • povoľujú zriadenie, užívanie, zmeny a uzavretie úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti,
 • prijímajú oznámenia a správy prevádzkovateľov a nariaďujú potrebné opatrenia týkajúce sa úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, a zabezpečujú vypracovanie znaleckého posudku týkajúceho sa takéhoto odvalu a odkaliska,
 • vydávajú súhlas s uzavretím úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, a nariaďujú vykonanie potrebných opatrení na takomto odvale a odkalisku po jeho uzavretí,
 • prijímajú oznámenie prevádzkovateľa o vytvorení osobitného účtu na odvádzanie účelovej finančnej rezervy pre úložisko, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, každoročne kontrolujú výšku odvedených prostriedkov a vydávajú súhlas na čerpanie prostriedkov z tohto účtu,
 • informujú ministerstvo o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že prevádzka úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, ktoré sú úložiskom kategórie A, alebo závažná havária vzniknutá na takomto odvale alebo odkalisku, môže mať významný cezhraničný vplyv,
 • poskytujú potrebné údaje do informačného systému,
 • sú orgánom štátneho dozoru,
 • ukladajú pokuty,
 • plnia ďalšie úlohy vo veciach nakladania s ťažobným odpadom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.

 

Podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) OBÚ:

 • vykonávajú kontrolu podľa osobitného predpisu dodržiavania ustanovení osobitných predpisov, tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona,
 • určujú podmienky a lehoty na vykonanie nápravy, ak zistia pri kontrole nedostatky pri uvedení látok, látok v zmesiach alebo látok vo výrobkoch alebo ich používaní podľa tohto zákona a osobitných predpisov,
 • ukladajú nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa § 32 v oblasti používania látok, látok v zmesiach alebo látok vo výrobkoch; ak hrozí poškodenie zdravia alebo životného prostredia, alebo ak k nim už došlo, môže nariadiť zneškodnenie nebezpečnej látky alebo nebezpečnej zmesi alebo nebezpečného výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník, a ukladajú pokuty podľa § 33 až 35,
 • zasielajú centru dostupné informácie, či sa prostredníctvom vynucovacích a monitorovacích činností nezistilo možné riziko registrovaných látok pre zdravie alebo životné prostredie,
 • zasielajú Ministerstvu hospodárstva SR súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách do 20. októbra 2011 a ďalšie súhrnné správy zašlú každých päť rokov od podania prvej správy.

 

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov OBÚ na úseku ukladania CO2:

 • určujú, menia alebo zrušujú chránené územia osobitných zásahov do zemskej kôry určené na zabezpečenie úložísk,
 • vydávajú povolenia na ukladanie,
 • zasielajú HBÚ odpis žiadostí o povolenie na ukladanie,
 • predkladajú HBÚ odôvodnenie rozhodnutí o povolení na ukladanie,
 • v prípade potreby aktualizujú zmeny v prevádzke úložiska,
 • aktualizujú alebo rušia povolenie na ukladanie,
 • vydávajú nové povolenia na ukladanie alebo uzatvorenie úložiska,
 • vykonávajú činnosti podľa § 8 ods. 12, ak nevydajú nové rozhodnutie o povolení na ukladanie,
 • vydávajú rozhodnutia o schválení plánu monitorovania,
 • vydávajú rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania,
 • vykonávajú priebežné prehliadky úložných komplexov,
 • vykonávajú následné prehliadky úložných komplexov,
 • vydávajú rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení,
 • zabezpečujú vykonanie dodatočných nápravných opatrení,
 • vydávajú rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska,
 • vydávajú rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu pre etapu po uzavretí úložiska,
 • zodpovedajú za splnenie povinností podľa § 14 ods. 6,
 • vykonávajú práce po vydaní rozhodnutia o prechode povinností,
 • povoľujú prístup podľa § 18,
 • vytvárajú osobitný účet na prijímanie finančnej úhrady,
 • rozhodujú o výške primeraného finančného zabezpečenia a finančnej úhrady,
 • nariaďujú umožnenie prístupu a vykonanie potrebných opatrení,
 • poskytujú HBÚ potrebné údaje do informačného systému ukladania,
 • sprístupňujú informácie pre verejnosť,
 • sú orgánom štátneho dozoru,
 • ukladajú pokuty,
 • plnia ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

Súbor s informáciami o činnosti obvodných banských úradov  (PDF; 323,1 kB)  

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.