Poslanie orgánov štátnej banskej správy

Čo je poslaním orgánov štátnej banskej správy:

  • zabezpečovať a riadiť výkon štátnej banskej správy
  • zabezpečovať a koordinovať v súčinnosti s ústrednými orgánmi úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti štátnej banskej správy
  • prostredníctvom Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov vykonávať hlavný dozor:
    1. nad dodržiavaním zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, ako aj výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce a pri tranzitnej preprave výbušnín cez územie SR
    2. nad dodržiavaním banského zákona, zákona SNR č. 51/1988 Zb. a predpisov vydaných na ich základe a iných všeobecne záväzných predpisov ak upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, požiarnu ochranu v podzemí a pracovné podmienky, v organizáciách pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe výbušnín a používaní výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce a pri tranzitnej preprave výbušnín cez územie SR
    3.  nad dodržiavaním zákona č. 58/2015 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako sú vykonávané úlohy štátnej banskej správy na úseku hlavného dozoru:

Úlohy štátnej banskej správy na úseku hlavného dozoru vykonáva Hlavný banský úrad ústrednými banskými inšpektormi a obvodné banské úrady obvodnými banskými inšpektormi, ktorých ustanovuje predseda Hlavného banského úradu.

Čo nie je považované za Hlavný dozor orgánov Štátnej banskej správy:

Hlavný dozor podľa bodu 1 a 2 sa nevzťahuje na prípady, keď činnosti a technické zariadenia uvedené v bodoch 1 alebo 2 podliehajú obdobnému dozoru orgánov Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Čo pri pochybnostiach, či hlavný dozor podľa bodu 1 alebo 2 patrí alebo nepatrí do pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy:

Pri pochybnostiach, či hlavný dozor podľa bodu 1 alebo 2 patrí do pôsobnosti orgánov štátnej banskej správy, rozhodne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s iným dotknutým orgánom štátneho odborného alebo obdobného dozoru.

Súbor s informáciami o poslaní štátnej banskej správy  (PDF; 285,5 kB)

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.