Právne prostredie

Informácie o základných právnych predpisoch 

Štruktúra orgánov štátnej banskej správy SR je určená v § 38 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. V predmetnom zákone je definovaná i pôsobnosť týchto orgánov a to v § 39 (pôsobnosť HBÚ a OBÚ všeobecne), § 39a (Ministerstva hospodárstva SR),    § 40 (HBÚ), § 41 (OBÚ) a § 42 (banských inšpektorov). Pôsobnosť orgánov štátneho dozoru na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície je ustanovená v zákone č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov, a to v § 67 (organizácia štátnej správy), § 68 (MH SR), § 69 (HBÚ), § 70 (OBÚ), § 71 (banskí inšpektori). Pripojené sú základné právne normy, uvedené v znení aktuálne (30.01.2018) dostupnom na www.slov-lex.sk

Odkazy na základné predpisy na www.slov-lex.sk: