Všeobecne záväzné náležitosti podaní

  • Písomné návrhy a podania sa zasielajú na nasledujúce adresy sídiel Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici a jednotlivých obvodných banských úradov podľa miestnej a vecnej príslušnosti:
  • Hlavný banský úrad, Kammerhofská č. 25, 969 01 Banská Štiavnica, www.slovensko.sk – schránka č. E0005593088, e-mail: hbu@hbu.sk, fax: 045/6782288
  • Obvodný banský úrad v Bratislave, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212, www.slovensko.sk – schránka č. E0005593218, e-mail: obuba@obuba.sk , fax: 02/534 17 300 
  • Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica, www.slovensko.sk – schránka č. E0005593217, e-mail: obubb@obubb.sk, fax: 048/414 29 41 
  • Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova č. 23, 041 57 Košice, www.slovensko.sk – schránka č. E0005593219,  e-mail: obuke@obuke.sk, fax: 055/729 65 05 
  • Obvodný banský úrad v Prievidzi, ul. 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica, www.slovensko.sk – schránka č. E0005593220,  e-mail: obupd@obupd.sk, fax: 046/542 20 05 
  • Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, Timonova 23, 040 01 Košice, www.slovensko.sk – schránka č. E0005593221, e-mail: obusnv@obusnv.sk, fax: 053/442 55 68 
  • Podanie možno urobiť aj:
  • osobne doručením príslušných písomností do podateľne úradu denne v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 14:30 hod.,
  • ústne do zápisnice na vyššie uvedených adresách a v uvedených hodinách,
  • faxom alebo elektronicky (e-mailom); písomnú formu takého podania je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) na vyššie uvedenú adresu do troch dní.
  • Z podania musí byť zrejmé:
  • kto ho podáva,
  • akej veci sa týka,
  • čo sa navrhuje.
 1. Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu.