Úlohy BOZP a BP počas pandémie

7. 1. 2021

Na svojich stránkach v položke „Výklady a stanoviská, články“ pod bodom 24. zverejňuje HBÚ stanovisko k plneniu úloh na úseku BOZP a BP, najmä pokiaľ ide o zabezpečovanie školení a kontrol v čase pandémie, ktoré poskytol organizácii na jej žiadosť.

Vzhľadom na aktuálnosť tieto problematiky toto stanovisko zverejňuje HBÚ aj pre pre potreby iných organizácií.

Stanovisko k zabezpečovaniu plnenia úloh na úseku BOZP a BP počas trvania pandémie si môžete pozrieť TU


Späť