Iné oznamy


XXV. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ krajín EÚ 

V dňoch 25. – 27.09.2019 sa v Nemeckom Cottbuse konalo v poradí už XXV. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ niektorých krajín EÚ. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia krajín: Nemecka, Rakúska, Poľska, Rumunska, Českej republiky, Estónska, Srbska, Fínska, Slovinska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,  Írska a Slovenska. Ústrednou témou rokovaní bola „Ochrana spoločnosti a životného prostredia v aktívnych a opustených baniach“. Na stretnutí bolo prijaté memorandum. Bolo dohodnuté, že ďalšie stretnutie v roku 2020 sa bude konať v Slovinsku a 2021 v Českej republike.

Memorandum

Prednáška zástupcov HBÚ 

 spoločné foto

meeting 2 

  

XXIV. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ krajín EÚ

V dňoch 23. – 25.09.2018 sa uskutočnilo v Rakúskom Salzburgu v poradí už 24. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ EÚ. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia: Rakúska, Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Slovinska, Nemecka, Fínska, Estónska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Ústrednou témou rokovaní bola havarijná prevencia pre oblasť dobývania nerastných surovín. Z výsledku stretnutia bolo spísané memorandum. V tretí deň stretnutia účastníci navštívili mesto Hallstadt a sfárali do podzemnej banskej expozície – bane Christina, kde sa oboznámili s historickým vývojom dobývania soli v danej oblasti. 

Memorandum AJ

Memorandum SJ

Prednáška zástupcov HBÚ

 1

2 

  _dsc0013

_dsc0020 

_dsc0024 

   3

 

_dsc0047 

  familyphoto 

 

 

20 rokov pôsobenia Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici

Dňa 05.06.2018 sa v penzióne Kachelman uskutočnilo slávnostné stretnutie  zamestnancov Hlavného banského úradu (HBÚ) pri príležitosti 20. výročia zriadenia jeho sídla v Banskej Štiavnici. Slávnostný príhovor predniesol jeho predseda, JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, v ktorom, okrem iného uviedol:

            „V roku 1996 došlo rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 134 z 18.10.1996 s účinnosťou od 1.1.1997 k zriadeniu Hlavného banského úradu so sídlom v Bratislave, ako rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Prijatím zákona č. 58/1998 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe došlo aj k určeniu súčasných orgánov štátnej banskej správy, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ako ústredného orgánu štátnej banskej správy, HBÚ so sídlom v Banskej Štiavnici a obvodných banských úradov v Bratislave, Prievidzi, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi a v Košiciach s účinnosťou od 01.06.1998. V prvom období sídlil HBÚ v  priestoroch Kammerhofu Slovenského banského múzea, čo bolo zásluhou vtedajšieho primátora Banskej Štiavnice, Ing. Mariána Lichnera, CSc. a vtedajšieho riaditeľa Slovenského banského múzea, Ing. Ivana Herčka, CSc. Neskôr, v roku 2004, získal HBÚ samostatnú budovu na Kammerhofskej 25, ktorú v roku 2005 zrekonštruoval a v roku 2006 sa do nej presťahoval. Z dôvodu nedostatočných administratívnych priestorov v zrekonštruovanej budove, bola v období rokov 2006-2008 zabezpečená výstavba novej administratívnej časti sídla úradu, situovaná za pôvodnou historickou budovou (zasadačka, archív, kancelárie, garáže, ako i dve bytové jednotky).  Následne v ďalších rokoch, až do roku 2015, boli postupne zrekonštruované objekty zadnej terasy, vstupného schodiska, vybudované podzemné garáže pre 4 služobné autá a všetko to bolo zavŕšené komplexnou rekonštrukciou – revitalizáciou záhrady.  Uvedené práce, spracované podľa projektovej dokumentácie Ing. arch. Richarda Murgaša, boli ocenené i mestom Banská Štiavnica v rámci spracovania ročných správ o stave mesta. Verejnosť si iste všimla aktuálny vzhľad čelnej fasády budovy. Je to z dôvodu toho, že v súčasnosti plánujeme, v spolupráci s pamiatkovým úradom, po realizácii štukatérskeho prieskumu vykonať kompletnú výmenu strešnej krytiny  a tiež celkovú revitalizáciu fasády budovy, pozostávajúcu z komplexnej výmeny okien  a následnej obnovy štukov, omietok a maľovky.  Mesto Banská Štiavnica získalo premiestnením sídla HBÚ veľký kapitál, ktorý spočíva aj v tom, že od roku 1998 sa stalo miestom konania celoštátnych osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, ktoré sa každoročne konajú v rámci programu Salamandrových dní. Na HBÚ a na obvodných banských úradoch bolo k 01.06.1998 zamestnaných spolu 84 zamestnancov, z toho na HBÚ bolo 18 zamestnancov. Z celkového počtu 18 zamestnancov bolo 12 ústredných banských inšpektorov a  6 administratívnych zamestnancov.  V roku 1998  bolo prijatých do pracovného pomeru na HBÚ 6 ústredných banských inšpektorov, ostatní ústrední banskí inšpektori boli preložení z Bratislavy do Banskej Štiavnice. K 01.06.1998 bolo prijatých na HBÚ aj 5 administratívnych zamestnancov. K 01.06.2018 zamestnávame na HBÚ a na obvodných banských úradoch  spolu  65 zamestnancov, čo predstavuje zníženie počtu zamestnancov v porovnaní s rokom 1998 o 19 zamestnancov. Na obvodných banských úradoch je 45 zamestnancov a na HBÚ je 20 zamestnancov, z toho 13 ústredných banských inšpektorov a 7 administratívnych zamestnancov. Moje poďakovanie patrí Mestu Banská Štiavnica, obidvom primátorom, ktorí viedli mesto od presťahovania sídla HBÚ do tohto čarokrásneho baníckeho mesta, ale i ostaným zamestnancom miestnej samosprávy, ktorí pomáhali stabilizovať sídlo úradu s celoslovenskou pôsobnosťou v Banskej Štiavnici. Veľká vďaka patrí súčasnej primátorke  Mgr. Nadežde Babiakovej, ktorá ešte v pozícii prednostky mestského úradu a neskôr ako primátorka počas dvoch volebných období výraznou mierou prispela k stabilizácii sídla HBÚ a pomohla vyriešiť aj bytovú otázku pre viacerých externých zamestnancov, dochádzajúcim do zamestnania z iných regiónov.“.

            Podujatie pozdravila osobitným príhovorom primátorka mesta, ktorá následne odovzdala predsedovi HBÚ ďakovný list 

mlf_3386

mlf_3396

mlf_3398

mlf_3401

mlf_3417

mlf_3419

 

 

Novoročné prijatie u prezidenta Slovenskej republiky

Dňa 10. januára 2018 boli zástupcovia baníckych spolkov a cechov Slovenska, zástupcovia štátnej banskej správy SR, akademickej obce, starostovia banských miest a obcí SR, ako i zástupcovia českého baníckeho stavu slávnostne prijatí prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. 

baníci u prezidenta - 10

baníci u prezidenta - 10

baníci u prezidenta - 10 

26196041_10156097395219810_3852743213919105979_n 

 

XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ

V dňoch 24. – 26. septembra 2017, organizoval Hlavný banský úrad v Bratislave pod záštitou ministra hospodárstva SR Petra Žigu, v poradí už XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia krajín: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Rakúsko, Nemecko, Fínsko, Írsko a Estónsko. Na naše pozvanie sa stretnutia zúčastnil i zástupca Európskej komisie Rodrigo Chanes Vicente, Police Officer, DG Internal market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Unit C.2. Resource Efficiency and Raw materials. Ústrednou témou rokovaní bola „Surovinová politika a jej dopady na ťažbu ložísk nerastných surovín“. V rámci stretnutia zástupcovia zúčastnených krajín navštívili i podzemný zásobník plynu v Gajaroch, patriaci spoločnosti Nafta, a.s. Na stretnutí boli prezentované pohľady, názory a skúsenosti zástupcov jednotlivých krajín na ich surovinové politiky v kontexte na očakávaný vývoj vo využívaní nerastných surovín v EÚ, ale i vo svete. Zo stretnutia bolo spísané memorandum.

Memorandum – AJ

Memorandum – SJ 

Fotogaléria:

úvodná obrazovka stretnutia 

xxiii

 xxiii

 

xxiii

xxiii xxiii


 xxiii

 xxiii

 xxiii

xxiii xxiii

 xxiii