Sprístupňovanie informácií

Tieto informácie sa primerane vzťahujú aj na postup obvodných banských úradov. 

SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

(informácie platné pre Hlavný banský úrad)

Hlavný banský úrad poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na základe písomnej žiadosti uplatnenej na adrese:


Hlavný banský úrad
Kammehofská 25
969 01 Banská Štiavnica

Žiadosť o informáciu možno zaslať aj faxom na číslo 045/6782203
alebo elektronickou poštou na adresu hbu@hbu.sk a do elektronickej podateľne https://www.slovensko.sk

O ústnu informáciu možno požiadať
• priamo v sídle organizácie na Kammerhofská 25, Banská Štiavnica
• v pracovných dňoch t. j. v pondelok až piatok v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov pri podávaní žiadostí podľa zákona o slobode informácií
(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679)

Pri podávaní žiadostí podľa zákona o slobode informácií spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, Banská Štiavnica, IČO: 31780270 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa:
e- mail: sombathyova@hbu.sk
adresa: Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, Banská Štiavnica

Účelom spracovávania osobných údajov dotknutých osôb je prijímanie a vybavovanie žiadostí podľa zákona o slobode informácií a uskutočňovanie elektronického výkonu verejnej moci. Právny základ spracúvania osobných údajov je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané prevádzkovateľom po dobu 5 rokov.

V závislosti od účelu spracúvania príjemcami osobných údajov sú:
- orgány verejnej správy,
- orgány činné v trestnom konaní,
- súdy SR,
- iný správny orgán,
- žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť dozornému orgánu.

Pri podávaní žiadosti podľa zákona o slobode informácií je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou.

Dotknutá osoba je pri podávaní žiadosti podľa zákona o slobode informácií povinná poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu. Následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť odloženie žiadosti o informácie.

Interné dokumenty HBÚ súvisiace so sprístupňovaním informácií