Voľné miesta

Aktuálne vyhlásené výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Hlavnom banskom úrade a obvodných banských úradov SR podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje Hlavný banský úrad v registri výberových konaní dostupnom na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk v časti Zamestnanie, ku ktorej stačí kliknúť na tento link:

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta