Voľné miesta

Aktuálne vyhlásené výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Hlavnom banskom úrade a obvodných banských úradov SR podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje Hlavný banský úrad v registri výberových konaní dostupnom na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk v časti Zamestnanie:

 https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList

 

 

Voľné miesto na HBÚ vo verejnej službe

Hlavný banský úrad týmto oznamuje, že hľadá nového zamestnanca na miesto referenta úhrad na novovytvorenom oddelení meračstva a úhrad. Toto miesto je zaradené ako práca vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte mailom priamo na adresu predsedu HBÚ: zvrskovec@hbu.sk