Seminár Vyhne 2010

Seminár SZVK a HBÚ: Uplatňovanie banských bezpečnostných predpisov na zaistenie BOZP a BP v nadväznosti na praktické skúsenosti z lomov, štrkovní a pieskovní za obdobie posledných 3 rokov, konaný pod záštitou MH SR dňa 18.2.2010 v hoteli Sitno vo Vyhniach


 

1. Ing. Vladimír Tejbus, CSc. – vedúci oddelenia banskej bezpečnosti na Hlavnom banskom úrade 

Analýza príčin a zdrojov pracovných úrazovprednáška; prezentácia

 

2. Ing. Erich Veselényi – vedúci kancelárie predsedu Hlavného banského úradu

Havarijné predpisy – prezentácia  

 

3. Ing. Bohuš Sliacky –  predseda Obvodného banského úradu v Prievidzi

Vyvlastňovacie konanieprednáška

 

4. Ing. Ľubomír Nedeljak – vedúci oddelenia banskej bezpečnosti na Obvodnom banskom úrade v Banskej Bystrici

NV SR č. 387/2006 Z. z. a NV SR č. 395/2006 Z. z. prednáška

 

5. Ing. Ondrej Behúň – vedúci oddelenia banskej bezpečnosti na Obvodnom banskom úrade v Košiciach

Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidielprezentácia