§ 10 ods. 1 a 2 zákona č. 282/2015 Z. z.

14. 4. 2021

EURO KAMEŇ, s.r.o.

Obvodný banský úrad v Košiciach podľa  § 10 ods. 1 zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  informuje o začatí vyvlastňovacieho konania pre organizáciu EURO KAMEŇ, s.r.o.  v dobývacom priestore „Spišské Podhradie I – Dreveník“

celý článok