Prekurzory výbušnín

Úvod

Prekurzory výbušnín sú látky alebo zmesí, ktoré by sa mohli zneužiť na nedovolenú výrobu výbušnín,.

S cieľom obmedziť dostupnosť uvedených látok alebo zmesí členom širokej verejnosti a s cieľom zabezpečiť náležité ohlasovanie podozrivých transakcií v rámci celého dodávateľského reťazca Európska únia stanovila harmonizované pravidlá týkajúce sa sprístupňovania, dovozu, držby a používania takýchto látok.

Tieto pravidlá ustanovuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013. Teda pôvodné nariadenie 98/2013 sa zrušuje.

V právnom systéme Slovenskej republiky sa táto problematika upravila poslednou novelou zákona č. 262/2014 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Banské úrady a prekurzory výbušnín

Poslednou novelou, ktorá nadobudla účinnosť od 01:05.2022 sa zmenili orgány štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a patria medzi ne už aj banské úrady, a to takto:

Hlavný banský úrad, ktorý:

 1. riadi výkon štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín,
 2. spolupracuje s Európskou komisiou a inými členskými štátmi Európskej únie a inými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o európskom hospodárskom priestore podľa osobitného predpisu,
 3. zverejňuje na svojom webovom sídle informácie pre hospodárske subjekty3) v súlade s osobitným predpisom,
 4. zhromažďuje informácie a údaje, spracúva súhrnné správy a poskytuje ich Európskej komisii.

Obvodný banský úrady, ktorý:

 1. kontroluje dodržiavanie podmienok zákazu sprístupňovania obmedzených prekurzorov výbušnín16a) pri predaji alebo poskytovaní služieb členom širokej verejnosti,
 2. kontroluje dodržiavanie povinností hospodárskeho subjektu alebo profesionálneho používateľa sprístupňujúceho regulované prekurzory výbušnín na online trhy podľa osobitného predpisu,
 3. poskytuje hlavnému banskému úradu informácie potrebné na vypracovanie súhrnnej správy podľa [§ 3 ods. 1 písm. d)],
 4. prejednáva správne delikty a ukladá pokuty podľa § 8 alebo § 9.

Základné zásady v oblasti prekurzorov výbušnín

 • rozdelenie prekurzorov výbušnín na obmedzené a regulované
 • obmedzené prekurzory je zákaz sprístupniť alebo dovážať širokej verejnosti,
 • na Slovensku nie je možné vydávať povolenie na dovoz alebo používanie obmedzených prekurzorov širokej verejnosti
 • viesť evidenciu nadobúdaných a spotrebovaných obmedzených prekurzorov výbušnín 
 • oznamovať kontaktnému miestu podozrivú transakciu s regulovanými prekurzormi výbušnín 
 • za porušovanie povinností podľa zákona sa ustanovuje pokuta za správne delikty a priestupky, za ktoré ukladá pokutu obvodný banský úrad
 • Kontaktné miesto pre oznamovanie podozrivých transakcií zriaďuje Ministerstvo vnútra SR, takto:
 • E-mail:  prekurzoryvybunin@minv.sk
 • Tel.:  + 421 907 899 079

Pre podrobné oboznámenia je potrebné sa oboznámiť so všetkými dokumentmi, na ktoré HBÚ v tejto časti svojho webového sídla odkazuje v časti Legislatíva.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.