Iné oznamy

Poďakovanie za súčinnosť od Ministerstva financií Slovenskej republiky

      Hlavný banský úrad sa od 1. januára 2023 stal súčasťou najväčšieho projektu informačných technológií v Slovenskej republike a na spracovanie svojej ekonomickej a personálnej agendy využíva nový ekonomický informačný systém - Centrálny ekonomický systém (CES). Generálna tajomníčka služobného úradu, Veronika Gmiterko, vyjadrila v mene Ministerstva financií Slovenskej republiky formou listu z 19. januára 2023 poďakovanie predsedovi Hlavného banského úradu, Ing. Erichovi Veselényimu, za súčinnosť pri implementácii tohto systému ako základného prostriedku pre uplatnenie unifikácie a následnej optimalizácie ekonomických procesov štátnej správy, ktorá umožňuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky ich centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na prevádzku. 

List - Poďakovanie za súčinnosť od MF SR (PDF; 35,48 kB)


XXV. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ krajín EÚ 

      V dňoch 25. – 27.09.2019 sa v Nemeckom Cottbuse konalo v poradí už XXV. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ niektorých krajín EÚ. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia krajín: Nemecka, Rakúska, Poľska, Rumunska, Českej republiky, Estónska, Srbska, Fínska, Slovinska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,  Írska a Slovenska. Ústrednou témou rokovaní bola „Ochrana spoločnosti a životného prostredia v aktívnych a opustených baniach“. Na stretnutí bolo prijaté memorandum. Bolo dohodnuté, že ďalšie stretnutie v roku 2020 sa bude konať v Slovinsku a 2021 v Českej republike.

Fotogaléria:

V dňoch 25. – 27.09.2019 sa v Nemeckom Cottbuse konalo v poradí už XXV. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ niektorých krajín EÚ - spoločné foto

V dňoch 25. – 27.09.2019 sa v Nemeckom Cottbuse konalo v poradí už XXV. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ niektorých krajín EÚ - meeting 

 

XXIV. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ krajín EÚ

      V dňoch 23. – 25.09.2018 sa uskutočnilo v Rakúskom Salzburgu v poradí už 24. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ EÚ. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia: Rakúska, Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Slovinska, Nemecka, Fínska, Estónska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Ústrednou témou rokovaní bola havarijná prevencia pre oblasť dobývania nerastných surovín. Z výsledku stretnutia bolo spísané memorandum. V tretí deň stretnutia účastníci navštívili mesto Hallstadt a sfárali do podzemnej banskej expozície – bane Christina, kde sa oboznámili s historickým vývojom dobývania soli v danej oblasti. 

V dňoch 23. – 25.09.2018 sa uskutočnilo v Rakúskom Salzburgu v poradí 24. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ EÚ - meeting 1

V dňoch 23. – 25.09.2018 sa uskutočnilo v Rakúskom Salzburgu v poradí 24. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ EÚ - meeting 2 

V dňoch 23. – 25.09.2018 sa uskutočnilo v Rakúskom Salzburgu v poradí 24. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ EÚ - meeting 3

V dňoch 23. – 25.09.2018 sa uskutočnilo v Rakúskom Salzburgu v poradí 24. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ EÚ - meeting 4 

V dňoch 23. – 25.09.2018 sa uskutočnilo v Rakúskom Salzburgu v poradí 24. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ EÚ - meeting 5 

V dňoch 23. – 25.09.2018 sa uskutočnilo v Rakúskom Salzburgu v poradí 24. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ EÚ - spoločné foto pred štôlňou

V dňoch 23. – 25.09.2018 sa uskutočnilo v Rakúskom Salzburgu v poradí 24. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ EÚ - účastníci v štôlni

 V dňoch 23. – 25.09.2018 sa uskutočnilo v Rakúskom Salzburgu v poradí 24. stretnutie predstaviteľov štátnych banských správ EÚ - spoločné foto 

 

 20 rokov pôsobenia Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici

       Dňa 05.06.2018 sa v penzióne Kachelman uskutočnilo slávnostné stretnutie  zamestnancov Hlavného banského úradu (HBÚ) pri príležitosti 20. výročia zriadenia jeho sídla v Banskej Štiavnici. Slávnostný príhovor predniesol jeho predseda, JUDr. Ing. Peter Kúkelčík, v ktorom, okrem iného uviedol:

     „V roku 1996 došlo rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 134 z 18.10.1996 s účinnosťou od 1.1.1997 k zriadeniu Hlavného banského úradu so sídlom v Bratislave, ako rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Prijatím zákona č. 58/1998 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe došlo aj k určeniu súčasných orgánov štátnej banskej správy, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ako ústredného orgánu štátnej banskej správy, HBÚ so sídlom v Banskej Štiavnici a obvodných banských úradov v Bratislave, Prievidzi, Banskej Bystrici, Spišskej Novej Vsi a v Košiciach s účinnosťou od 01.06.1998. V prvom období sídlil HBÚ v  priestoroch Kammerhofu Slovenského banského múzea, čo bolo zásluhou vtedajšieho primátora Banskej Štiavnice, Ing. Mariána Lichnera, CSc. a vtedajšieho riaditeľa Slovenského banského múzea, Ing. Ivana Herčka, CSc. Neskôr, v roku 2004, získal HBÚ samostatnú budovu na Kammerhofskej 25, ktorú v roku 2005 zrekonštruoval a v roku 2006 sa do nej presťahoval. Z dôvodu nedostatočných administratívnych priestorov v zrekonštruovanej budove, bola v období rokov 2006-2008 zabezpečená výstavba novej administratívnej časti sídla úradu, situovaná za pôvodnou historickou budovou (zasadačka, archív, kancelárie, garáže, ako i dve bytové jednotky). Následne v ďalších rokoch, až do roku 2015, boli postupne zrekonštruované objekty zadnej terasy, vstupného schodiska, vybudované podzemné garáže pre 4 služobné autá a všetko to bolo zavŕšené komplexnou rekonštrukciou – revitalizáciou záhrady.  Uvedené práce, spracované podľa projektovej dokumentácie Ing. arch. Richarda Murgaša, boli ocenené i mestom Banská Štiavnica v rámci spracovania ročných správ o stave mesta. Verejnosť si iste všimla aktuálny vzhľad čelnej fasády budovy. Je to z dôvodu toho, že v súčasnosti plánujeme, v spolupráci s pamiatkovým úradom, po realizácii štukatérskeho prieskumu vykonať kompletnú výmenu strešnej krytiny  a tiež celkovú revitalizáciu fasády budovy, pozostávajúcu z komplexnej výmeny okien  a následnej obnovy štukov, omietok a maľovky.  Mesto Banská Štiavnica získalo premiestnením sídla HBÚ veľký kapitál, ktorý spočíva aj v tom, že od roku 1998 sa stalo miestom konania celoštátnych osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, ktoré sa každoročne konajú v rámci programu Salamandrových dní. Na HBÚ a na obvodných banských úradoch bolo k 01.06.1998 zamestnaných spolu 84 zamestnancov, z toho na HBÚ bolo 18 zamestnancov. Z celkového počtu 18 zamestnancov bolo 12 ústredných banských inšpektorov a  6 administratívnych zamestnancov.  V roku 1998  bolo prijatých do pracovného pomeru na HBÚ 6 ústredných banských inšpektorov, ostatní ústrední banskí inšpektori boli preložení z Bratislavy do Banskej Štiavnice. K 01.06.1998 bolo prijatých na HBÚ aj 5 administratívnych zamestnancov. K 01.06.2018 zamestnávame na HBÚ a na obvodných banských úradoch  spolu  65 zamestnancov, čo predstavuje zníženie počtu zamestnancov v porovnaní s rokom 1998 o 19 zamestnancov. Na obvodných banských úradoch je 45 zamestnancov a na HBÚ je 20 zamestnancov, z toho 13 ústredných banských inšpektorov a 7 administratívnych zamestnancov. Moje poďakovanie patrí Mestu Banská Štiavnica, obidvom primátorom, ktorí viedli mesto od presťahovania sídla HBÚ do tohto čarokrásneho baníckeho mesta, ale            i ostatným zamestnancom miestnej samosprávy, ktorí pomáhali stabilizovať sídlo úradu s celoslovenskou pôsobnosťou v Banskej Štiavnici. Veľká vďaka patrí súčasnej primátorke  Mgr. Nadežde Babiakovej, ktorá ešte v pozícii prednostky mestského úradu a neskôr ako primátorka počas dvoch volebných období výraznou mierou prispela k stabilizácii sídla HBÚ a pomohla vyriešiť aj bytovú otázku pre viacerých externých zamestnancov, dochádzajúcim do zamestnania z iných regiónov.“.

      Podujatie pozdravila osobitným príhovorom primátorka mesta, ktorá následne odovzdala predsedovi HBÚ ďakovný list (PDF; 330,7 kB)

Fotogaléria:

stretnutie zamestnancov Hlavného banského úradu (HBÚ) pri príležitosti 20. výročia zriadenia jeho sídla v Banskej Štiavnici - predseda HBÚ

stretnutie zamestnancov Hlavného banského úradu (HBÚ) pri príležitosti 20. výročia zriadenia jeho sídla v Banskej Štiavnici

stretnutie zamestnancov Hlavného banského úradu (HBÚ) pri príležitosti 20. výročia zriadenia jeho sídla v Banskej Štiavnici

stretnutie zamestnancov Hlavného banského úradu (HBÚ) pri príležitosti 20. výročia zriadenia jeho sídla v Banskej Štiavnici

Zamestnanci HBÚ

Zamestnanci HBÚ

 

Novoročné prijatie u prezidenta Slovenskej republiky

      Dňa 10. januára 2018 boli zástupcovia baníckych spolkov a cechov Slovenska, zástupcovia štátnej banskej správy SR, akademickej obce, starostovia banských miest a obcí SR, ako i zástupcovia českého baníckeho stavu slávnostne prijatí prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

Fotogaléria:

Novoročné prijatie u prezidenta SR - 2018

Novoročné prijatie u prezidenta SR - 2018

Novoročné prijatie u prezidenta SR - 2018 

Novoročné prijatie u prezidenta SR - 2018 


XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ

      V dňoch 24. – 26. septembra 2017, organizoval Hlavný banský úrad v Bratislave pod záštitou ministra hospodárstva SR Petra Žigu, v poradí už XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia krajín: Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Rakúsko, Nemecko, Fínsko, Írsko a Estónsko. Na naše pozvanie sa stretnutia zúčastnil i zástupca Európskej komisie Rodrigo Chanes Vicente, Police Officer, DG Internal market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Unit C.2. Resource Efficiency and Raw materials. Ústrednou témou rokovaní bola „Surovinová politika a jej dopady na ťažbu ložísk nerastných surovín“. V rámci stretnutia zástupcovia zúčastnených krajín navštívili i podzemný zásobník plynu v Gajaroch, patriaci spoločnosti Nafta, a.s. Na stretnutí boli prezentované pohľady, názory a skúsenosti zástupcov jednotlivých krajín na ich surovinové politiky v kontexte na očakávaný vývoj vo využívaní nerastných surovín v EÚ, ale i vo svete. Zo stretnutia bolo spísané memorandum.

Fotogaléria:

XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ organizované HBÚ 2017 

XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ organizované HBÚ 2017

 XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ organizované HBÚ 2017

 

XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ organizované HBÚ 2017

XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ organizované HBÚ 2017 XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ organizované HBÚ 2017

 

 XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ organizované HBÚ 2017

 XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ organizované HBÚ 2017

 XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ organizované HBÚ 2017

XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ organizované HBÚ 2017 XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ organizované HBÚ 2017

 XXIII. Stretnutie zástupcov štátnych banských správ EÚ organizované HBÚ 2017

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.