Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.

Sprístupňovanie informácií

Tieto informácie sa primerane vzťahujú aj na postup obvodných banských úradov. 

SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

(informácie platné pre Hlavný banský úrad)

Hlavný banský úrad poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na základe písomnej žiadosti uplatnenej na adrese:


Hlavný banský úrad
Kammehofská 25
969 01 Banská Štiavnica

Žiadosť o informáciu možno zaslať aj faxom na číslo 045/6782203
alebo elektronickou poštou na adresu hbu@hbu.sk a do elektronickej podateľne https://www.slovensko.sk

O ústnu informáciu možno požiadať

 • priamo v sídle organizácie na Kammerhofská 25, Banská Štiavnica
 • v pracovných dňoch t. j. v pondelok až piatok v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov pri podávaní žiadostí podľa zákona o slobode informácií
(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679)

Pri podávaní žiadostí podľa zákona o slobode informácií spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, Banská Štiavnica, IČO: 31780270 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa:

 • e- mail: sombathyova@hbu.sk
 • adresa: Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, Banská Štiavnica

Účelom spracovávania osobných údajov dotknutých osôb je prijímanie a vybavovanie žiadostí podľa zákona o slobode informácií a uskutočňovanie elektronického výkonu verejnej moci. Právny základ spracúvania osobných údajov je zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracovávané prevádzkovateľom po dobu 5 rokov.

V závislosti od účelu spracúvania príjemcami osobných údajov sú:
 • orgány verejnej správy,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • súdy SR,
 • iný správny orgán,
 • žiadatelia podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo:
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania,
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov,
 • podať sťažnosť dozornému orgánu.

Pri podávaní žiadosti podľa zákona o slobode informácií je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou.

Dotknutá osoba je pri podávaní žiadosti podľa zákona o slobode informácií povinná poskytnúť osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu. Následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť odloženie žiadosti o informácie.

Interné dokumenty HBÚ súvisiace so sprístupňovaním informácií na stiahnutie: